เสมา 3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด”

เสมา 3 “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์”เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” ย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มพูนรู้อย่างมีความสุข นำความชำนาญในแต่ละสาขาวิชามาร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย

(13 สิงหาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ, ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการ สกศ., ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย, นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่ง ประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.), ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ในนามองค์กรเครือข่ายวิชาชีพครูไทย (คอท.) เป็นวิทยากร มีดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรที่ 3 ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ได้รับมุมมอง ได้มีทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปพัฒนาต่อยอดในความชำนาญที่มีอยู่แล้ว ให้ชำนาญเพิ่มมากขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป และไม่ว่าหน่วยงานใด สังกัดใด ต้องหลอมรวมหัวให้เป็นหนึ่งเดียว ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทยและภูมิใจไปด้วยกัน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ”ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ “ครูยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 มีผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 80,000 ที่นั่ง
โดยวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ สำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด”

อดีต รมว.ศึกษาธิการ และคณะ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้ทุกภาคส่วนมองมาที่ภาคการศึกษาว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือเดียวที่จะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤต และมีภูมิต้านทาน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทั้งทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตรที่ 4 “แง่มุมประวัติศาสตร์ สู่การก้าวเดินไปอนาคต” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ปรานี บุญยรัตน์ / ภาพ

คอตโต้ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยุคนิว นอร์มัล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ล้วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมรอบตัวของการเติบโตจากกระแสเทคโนโลยี...

“ทีวีซีน” ฤกษ์ดีบวงสรวงละครรสแซ่บ 2 เรื่อง “สาปซ่อนรัก” และ “ชายแพศยา”

​ค่าย ทีวีซีน จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการเมื่อ ผู้จัดปิ่น ณัฏฐนันท์ ถือฤกษ์ดีรวมกองทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยบวงสรวงละครฟอร์มดี 2 เรื่องรสแซ่บ อย่าง “สาปซ่อนรัก” และ“ชายแพศยา” ณ หนองแขมช่อง 3 โดยเหล่าแฟนคลับตามซัพพอร์ตส่งฟู้ดทรัคมาบริการนักแสดงและทีมงานกันถึงที่​สาปซ่อนรัก กำกับโดย ฟิวส์...

กลัฟ-มีน-เก้า” แท็กทีมระเบิดความฟินสุดใกล้ชิดกับแฟนๆ ใน “Happy Love Day Fan Meeting” พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์โลก!

สมการรอคอยเมื่อ 3 หนุ่มฮอตของช่อง 3 กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์, เก้า นพเก้า แท็กทีมระเบิดความฟิน แชร์โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแฟนคลับอย่างอบอุ่นใกล้ชิด ทั้งร้อง เล่น เต้น ทอล์ก จัดเต็มความสุขแบบอันลิมิตกว่า...

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” จับมือ “ฮั้ว กานต์นิพัทธ์” ติวเข้มน้องใหม่ ช่อง 3เอ่ยปาก “เด็ก ๆ ยุคใหม่ น่าทึ่ง!”

หลายยุคสมัยที่สถานีบันเทิงยักษ์ใหญ่ ช่อง 3 สร้าง “นักแสดงรุ่นใหม่” ประดับวงการบันเทิง และได้จัดคอร์สพิเศษเพิ่มทักษะความรู้ทางการแสดงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้กับน้อง ๆ ที่เข้ามาแต่ละปี เพราะเมื่อก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเต็มตัว ต้องมาคู่กับ คุณภาพ ศักยภาพ ทั้งในจอและนอกจอโดยล่าสุดกับคอร์สพิเศษที่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นเบอร์ใหญ่ ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย คือการปรากฏตัวของ 2...

พช. จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจ

เปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี