กรมพัฒน์ฯ ยืนหยัด… ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กรมพัฒน์ฯ ยืนหยัด… ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยืนหยัด… ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เน้นปลูกจิตสำนึก ‘ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก’ พร้อมจัดทำคลิปไวรัลกระตุ้นต่อมจริยธรรมให้ฟูฟ่อง สอดรับคำขวัญ ‘ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่ รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน’

    นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ ‘การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ’ โดยกรมฯ กำหนดให้ ‘การทุจริตคอร์รัปชัน’ เป็นปัญหาระดับสีแดงเข้มที่บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและยึดมั่นให้หนักแน่น สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ”

“กรมฯ กำหนดให้ปี 2564 – 2565 เป็นปีแห่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำโครงการ ‘ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ที่มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยได้กำหนด 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมฯ ประกอบด้วย 1) ปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 3) สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและเครือข่ายกรมฯ”

“โดยทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมฯ เป็นสำคัญ เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ขณะเดียวกัน จะปลูกจิตสำนึก ‘ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก’ ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐสีขาวที่ปราศจากการคอร์รัปชัน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี ดั่งคำขวัญที่ว่า ‘ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่ รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน’ ”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ จะติดตาม สอดส่อง ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน สำหรับผู้ที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่กรมฯ สามารถแจ้งเป็นจดหมายปิดผนึกมาได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล : anticorruption@dbd.go.th โดยข้อความและชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะปกปิดเป็นความลับ”

“นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคลิปไวรัล ‘การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน’ (ชมคลิป https://youtu.be/dp0JMgzxccU) เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นความรู้สึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศล้าหลังและไม่พัฒนา ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันได้ ด้วยการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คอยสอดส่องดูแลและเป็นกระบอกเสียงแจ้งเบาะแสเพื่อสกัดยับยั้งไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐกระจายตัวออกไปในวงกว้าง”

“การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนให้ความสำคัญ จับตามอง และพร้อมร่วมตรวจสอบ ดังนั้น ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสำคัญ นอกจากจะเป็นการรักษาเกียรติภูมิให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินอีกด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

ภาคการผลิตตบเท้าขึ้นเป็นผู้นำในการปรับระบบไอทีให้ทันสมัย

ภาคการผลิตตบเท้าขึ้นเป็นผู้นำในการปรับระบบไอทีให้ทันสมัย บทความโดยนายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ อุตสาหกรรมการผลิตเป็นภาคส่วนที่มีความซับซ้อน และมักเข้าใจกันว่าเป็นเพียงสายพานลำเลียงที่ไหลไปตามสายการผลิต และมีพนักงานทำงานอยู่ด้านหลังเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่จริง ๆ แล้ว...

ว่าน วันวาน ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุด “พอแล้ว”

ว่าน วันวาน ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุด “พอแล้ว” ได้ แน็ป อดีตนักร้องนำของวง Retrospect กลับมาร่วมงานอีกครั้ง  รัชยาวีร์ วีระสุทธิมาศ หรือ...

“เคน ธีรเดช” #หลงไม่ไหว ! แฟนละครถูกใจ’รัก นิรันดร์ จันทรา’

“เคน ธีรเดช” #หลงไม่ไหว ! แฟนละครถูกใจ บทคลั่งรัก ในละคร 'รัก นิรันดร์ จันทรา' ​ใครไหวไปก่อนเลยจ้า! ทางนี้ขอยอมแพ้กับเสน่ห์แพรวพราวความน่ารักตะมุตะมิของไอ้ต้าวโอปป้าแวมไพร์คลั่งรัก...

เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ค่ายมือถือ

เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ค่ายมือถือ วันที่29 กค เปิดจองสำหรับคนอายุ 18-60ปี AIS ลงทะเบียนได้ที่...

พาราไดซ์ เพลส ผนึก รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

พาราไดซ์ เพลส ผนึก รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชาชนทั่วไป เริ่ม 28 ก.ค. นี้

พม. ลงพื้นที่ กทม. ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน พร้อมเตรียมโควต้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พม. ลงพื้นที่ กทม. ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน พร้อมเตรียมโควต้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนใช้บริการฟรีที่ศูนย์คุ้มครองฯ และบ้านปันสุข (ธนบุรี) วันนี้ (26 ก.ค. 64) เวลา 18.30...