พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน มุ่งเน้นในการข้อมูล สื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ฯ พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ให้ก้าวสู่ประเทศพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกหน่วยงานยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพและเห็นผลจริง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ขึ้นและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน และเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่า จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชน มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565

ซึ่งงานพัฒนาชุมชน ถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของประเทศชาติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชน เดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ นำไปสู่สังคมอุดมคติ ร่วมกันได้อย่างประสบผลสำเร็จ จากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความสุข ความหวัง ความรัก ความสามัคคี ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งพระราชทาน เป็นกำลังใจให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน และพสกนิกรคนไทยทั่วประเทศ ในการวางแนวทางปฏิบัติ ให้เกิดพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน นำไปสู่ประเทศชาติเกิดความมั่นคง กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมขน ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเอง ก็จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับปัจจุบันประเทศชาติกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในด้านการดำรงชีวิต

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นตัว และสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน เมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านอื่น ๆ ถือว่ามีความเสี่ยงที่น้อย แต่กลับได้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นหลักประกันในการสร้างเศรษกิจฐานรากให้มั่นคง ในการนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 4,700 ล้านบาท ภายใต้งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่1)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการขับเคลื่อนงานมาระยะหนึ่งพบปัญหาและอุปสรรคแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดตั้งศูนย์ war room โคก หนอง นา เพื่อตอบข้อสงสัย ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการประชุม war room ทุกวันศุกร์ เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ได้ออกแบบ Digital Platform ภายใต้ชื่อ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” เป็นช่องทางหลักในการจัดการบริหารงานร่วมกัน สามารถเข้าถึงหน้า web กรมการพัฒนาชุมชน และ QR-Code ในโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ซึ่งระบบนี้มี 4 ฟังกชันหลัก คือ ส่วนที่ 1:ระบบ Executive Information System(EIS) หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ นำเสนอ Dashboard ข้อมูลพื้นที่โคก หนอง นา ข้อมูลจำนวนแปลง ระดับพื้นที่การพัฒนา เอกสารสิทธิ พื้นที่ใดบ้างเป็น HLM (ระดับครัวเรือน) CLM (ระดับตำบล) ตามรายจังหวัด และรายพื้นที่ได้อย่างชัดเจน เพื่อการสืบค้น เรียงลำดับ จัดกลุ่ม และการวิเคราะห์ผลเชิงนโยบาย ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่การพัฒนาระบบ Bigdata ของ โคก หนอง นา ที่แสดงผลได้แบบ real-time พร้อมบ่งชี้ผลดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ว่าขับเคลื่อนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อการติดตามงานและบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ ส่วนที่ 2: โคก หนอง นา CDD Channel เป็นจุดเชื่อมโยงช่องทางสื่อสารของโครงการ ทั้ง Facebook page: โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ช่อง Youtube โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ช่อง TV พช และ Line official ของพช ‘@cddtoday’ ช่องเหล่านี้จะเป็นศูนย์เชื่อมสื่อชุดความรู้ คลิป กิจกรรม และผลความสำเร็จที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ส่วนที่ 3: Infographic เป็นแหล่งชุดองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้จัดทำให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ infographic ถูกจัดกลุ่มไว้อย่างครอบคลุมแนวทาง องค์ความรู้ ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจต่างๆ จากกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และ พื้นที่โคกหนองนา ส่วนที่ 4: ระบบรับสื่อและนำเสนอสื่อผ่านระบบ e-book รวมถึง ระบบยังสามารถสอบถามข้อมูล ประเด็นคำถามต่างๆ ในกระดานคำตอบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ในการถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่ระบบ Chatbot ต่อไปในการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานได้อย่างแม่นยำ รวมถึงเป็นช่องทางในการสอบถาม ติดต่อประสานงานการทำงานร่วมกัน และยังได้มีการรวบรวมสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ เพื่อให้ทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว Digital Platform นี้ จะเป็นระบบสนุนหลักของการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนในการเป็นฐานข้อมูลแบบ realtime ช่วยให้พี่น้องประชาชน สามารถเข้าใจถึงหลักการ และขอให้ทุกคนได้มีการสื่อสาร ศึกษา หาความรู้ให้ชัดเจน จากแหล่งตามๆ ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ให้ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมติดตามข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านเว็บไซต์ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : http://cddata.cdd.go.th/apps/knn/ และเชิญชวนทุกท่าน กดถูกใจ กดติดตาม และแชร์สาธารณะ facebook Page : โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตามลิงค์ https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-102894165279031/

Food For Fightersทะลุ 3 แสนแล้วจ้า ภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

ทะลุ 3 แสนแล้วจ้าภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เครือข่าย Food For Fighters ยังคงยืนหยัดส่งข้าวให้พี่น้องในชุมชนคนเปราะบางเป็นเดือนที่ 3 ส่งมอบให้กับชุมชนใน 25 เขต กรุงเทพฯ...

CH3Plus พร้อมเสิร์ฟซีรีส์หาชมยาก “ลิขิตรักสองราชันย์” และ “ทะเลวิปโยค”

CH3Plus ส่งตรงซีรีส์เกาหลีซากึกโรแมนติกดราม่า “ลิขิตรักสองราชันย์” และพีเรียดจีนหาชมยาก “ทะเลวิปโยค” ถึงมือคุณ CH3Plus จัดซีรีส์พีเรียด 2 รสชาติให้แฟนๆ รับชมกันแบบฟินๆ สายเกาหลีพบกับ ลิขิตรักสองราชันย์ ซีรีส์โรแมนติกดราม่า เรื่องราวการแย่งชิงราชบัลลังก์ของสองพี่น้อง...

“อาเล็ก ธีรเดช” พิสูจน์ฝีมือการแสดงจนขึ้นแท่นตัวจริง!

“อาเล็ก ธีรเดช” พิสูจน์ฝีมือการแสดงจนขึ้นแท่นตัวจริง! นาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงนักแสดงหนุ่มตี๋ “อาเล็ก ธีรเดช” ที่โกยเสียงชื่นชมจากบทบาท วัท และ เตชในร่างวัท จากละคร แค้นรักสลับชะตา ทางช่อง 3 ที่เพิ่งลาจอไปแบบปังๆ...

หนึ่งในที่พักสุดแสนประทับใจ และโปรโมชั่นพิเศษ​ อสิตาอีโครีสอร์ท​ สมุทรสงคราม

สถานที่พักแนะนำช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้​ ที่พักสวยบรรยากาศดี​ มีกิจกรรมหลากหลาย​ อาหารอร่อย พร้อมโปรโมชั่นสุขใจ​ ​อสิตาอีโครีสอร์ท ฉลองขึ้นปีที่ 9 จ่าย 900 บาทต่อคืนต่อท่าน 🎁จนถึงสิ้นเดือน 9💋พิเศษ!! เข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง ท่านละ 900 บาทถ้วน ห้องสุพรีเรียร์ วันอาทิตย์-วันศุกร์ **พักวันเสาร์/นักขัตฤกษ์...

อสิตา​อีโค​รีสอร์ท​มาตรฐาน SHA และตระหนักถึงความปลอดภัยของแขกผู้มาเยือนทุกท่านและพนักงาน

อสิตา อีโค รีสอร์ทและร้านอาหาร เปิดให้บริการทุกวัน 👧🏻🤴พนักงานทุกคนของรีสอร์ท 100%ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทุกคน เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความมั่นใจ ตามมาตรฐาน SHA และตระหนักถึงความปลอดภัยของแขกผู้มาเยือนทุกท่านและพนักงาน เพียง 23 ห้อง ทุกห้องกว้าง...

รุ่นใหญ่ดีต่อใจ ! “เคน-วิลลี่” 12 ปีที่รอคอย

รุ่นใหญ่ดีต่อใจ ! “เคน-วิลลี่” 12 ปีที่รอคอย โคจรมาเจอกันครั้งนี้ ใน “รัก นิรันดร์ จันทรา”​นาทีนี้ต้องหลีกทางให้รุ่นใหญ่เดินจริงๆ หรือเทรนด์ลุงกำลังจะกลับมา หลัง 2 หนุ่มหล่ออมตะ “เคน...