ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาการศึกษา

ดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษ ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล และนายนิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ษ. เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการพัฒนาการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนรับฟังโอวาทด้านภาวะผู้นำ นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร และเล่าประสบการณ์การทำงานบริหารกระทรวงและสถาบันการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริก มีวิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริกเป็นองค์กรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย – จีน

ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สาขาที่ได้รับความสนใจจนเป็นที่นิยมของคณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษามากที่สุด คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และในปี 1/2564 เราเปิดหลักสูตรใหม่สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม เพื่อผลิตบุคลากรให้ตลาดแรงงานทั้ง 3 ด้าน 1- การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2- อุตสาหกรรมฮาลาล 3- การเงินอิสลาม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...