ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเกษตร-อาหาร ของภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7 กันยายน 2565, กรุงเทพ) พันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือแนวทางสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ตอกย้ำความก้าวหน้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารนำพาประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารระดับภูมิภาค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 พร้อมสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ นิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารระดับภูมิภาค ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร เทคโนโลยีอาหารใหม่ และการทำฟาร์มอัจฉริยะ คาดมีผู้เชี่ยวชาญแวดวงธุรกิจเกษตร-อาหารจากทั่วภูมิภาคร่วมงานกว่า 6,000 ราย

ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Ag-Volution For The Future และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคต Agri-Food Tech ไทยและภูมิภาคเอเชีย” ว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารมานานหลายทศวรรษ โดยอุตสาหกรรมอาหารยังมีส่วนสนับสนุนจีดีพีของประเทศราว 23% ซึ่งเกิดจากความแข็งแกร่งของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านลักษณะของตลาด รูปแบบของอาหาร โครงสร้างของประชากร วิถีชีวิตและสังคมของคนรุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีเกิดใหม่ รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร หรือ Agri-Food Tech เข้ามาสนับสนุนในกระบวนการผลิตอาหารและการเกษตร ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำการผลิตอาหารของโลกอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารระดับภูมิภาค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาอาหารจากแหล่งวัตถุดิบชนิดใหม่ อาหารตลาดเฉพาะ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตได้มากขึ้น
ด้วยความสำคัญดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด Thai Union Global Innovation Center และ Tastebud Lab จึงเข้าร่วมงาน  Ag-Volution For The Future เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแนวทางสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเกษตร-อาหาร ของภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Agri-Food Tech ผ่านการบรรยายและเสวนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “การริเริ่มใช้งาน Agri-Food Tech ในประเทศไทย 4.0 เพื่อความยั่งยืนโดยใช้ BCG​ Framework” และ “ก้าวสู่อนาคตของอาหาร: ปรับสมดุลรสชาติ โภชนาการ และความยั่งยืนด้วย Agri-Food Tech” เป็นต้น
โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย Agri-Food Tech เพื่อระบบอาหารหลังโรคระบาดอย่างยั่งยืน และอีกหลายประเด็นสำคัญ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารในระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์  
มร.เจมส์ โบอี้ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท คอนสเทลลาร์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและอาหาร หรือ AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA นิทรรศการแรกของสิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นบทบาทด้านเกษตร-อาหาร โดยเป็นความร่วมมือของคู่พันธมิตรระดับนานาชาติ Constellar สิงคโปร์ และ DLG สมาคมการเกษตรแห่งเยอรมนี ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ แซนด์ส เอ็กซ์โป แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อนการจัดงานจริง ได้จัดโรดโชว์ไปยังต่างประเทศ ในธีม Ag-Volution For The Future เพื่อประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มธุรกิจเกษตร-อาหาร ผู้สนใจได้ร่วมงานครั้งนี้ โดยช่วงเดือนกรกฎาคมได้เดินทางโรดโชว์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลยเซีย และเดือนกันยายน เดินทางมาที่กรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
“ประเทศต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อปัญหาความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น โมเดลการเกษตรในปัจจุบันจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน สำหรับอนาคตอีกต่อไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลายๆ ประเทศ ในภูมิภาคจะต้องรวมตัวกันพิจารณาในความสำคัญ เร่งความเร็วในการสำรวจ และนำเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพผลผลิต กระบวนการผลิต อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งการสร้างความตระหนักรู้เป็นขั้นตอนแรกและมีความสำคัญมากต่อการสร้างความเข้าใจ ก่อนดำเนินการในความท้าทายของอุตสาหกรรมปัจจุบัน ดังนั้น การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตร-อาหาร AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA จึงต้องเกิดขึ้น” 

ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารของภูมิภาคมารวมตัวกันพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ มุ่งเน้นที่การไขปัญหาในปัจจุบันและเพิ่มความตระหนักของผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรของภูมิภาค – ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีอาหารและการผลิตอาหาร อีกทั้งเป็นเวทีจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตโปรตีนในเมือง ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร เทคโนโลยีอาหารใหม่ และการทำฟาร์มอัจฉริยะ ฯลฯ โอกาสสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชน นักลงทุน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียจะได้พบนวัตกรรมและความรู้ต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มั่นใจตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศราว 6,000 ราย และสำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Agri-Food Tech Expo Asia ได้ที่ agrifoodtechexpo.com

LINE อวดความสำเร็จ เสริมความรู้เอสเอ็มอีทั่วไทย ตอกย้ำ LINE แพลตฟอร์มที่ใช่ สร้างธุรกิจโตได้แบบครบวงจร

ปิดฉากอย่างสวยงามกับกิจกรรม SME BOOTCAMP Roadshow จัดโดย LINE ประเทศไทย ที่ยกทัพกูรูการตลาดออนไลน์ LINE Certified Coach พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศไทยและพันธมิตรเดินสายให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วยหลากหลายเครื่องมือบนแพลตฟอร์มแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยใน 4 เมืองใหญ่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ...

ผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียนต้อนรับ คณะ Mrs. Tourism 2022​ วันที่ 28 กันยายน 2565 พร้อมเชิดชูแนวคิด A Mother Who Cares The World

นางสาวอุดมรัตน์ สุขประสิทธิ์ ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Mrs. Tourism 2022 ในโอกาสที่มาทำกิจกรรมในประเทศไทยและมาทำกิจกรรม ณ โรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ถนนพัฒนาการ 65 และสนามไดร้ฟกอล์ฟ วินด์มิลล์ อะรีน่า...

“แฟนผมน่ารัก” จูงยอดวิวพุ่งทะลุ 3 ล้าน “ต้าวโบว์” น่ารักเกินต้าน

ซิงเกิลเดี่ยว “แฟนผมน่ารัก” และ MV ของนางเอก “โบว์ เมลดา” ช่อง 3 ดังทะลุไมค์ หลังจากปล่อย MV ยังไม่พ้นวันยอดวิวก็พุ่งแรงเกินล้าน และยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด แฟนผมน่ารัก เกินไปครับ กับยอดไลค์...

5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญา พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้ง เชื้อโควิด-19

ทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า สร้างทางเลือกใหม่ ให้คนไทยอุ่นใจจากโควิด-19จากความตั้งใจนับปี ที่ร่วมผนึกกำลังจากองค์กรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร,...

บมจ.เออาร์ไอพี และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”...

รพ.สัตว์ทองหล่อ ส่งแบรนด์ Dr.Choice ผนึก กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) แบรนด์ Regalos เปิดตัวแคมเปญ “ของขวัญจากคุณหมอ” เผยต้นปี 66 มีเซอร์ไพรซ์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รพ.สัตว์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าของแบรนด์ Dr.Choice ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (PFG) ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแมวพรีเมี่ยม แบรนด์ Regalos – รีกาลอส เปิดตัว...