เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


“มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหน
มีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร”
กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม


มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณชาคริต กรีมี ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามาละหมาด
หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของเนื้อหา
สาระทางด้านศาสนา ความเป็นมุสลิมคนไทยที่มาจากแหล่งต่างกัน
และเพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้อง
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จึงจัดทำโครงการ
ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้ที่สนใจ
ทั้งที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป

คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษาความเป็นมา
ชาติพันธุ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย
และสถาณการณ์โลกมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่หนุนนำและส่งเสริมในเรื่องการศึกษา
ดังที่พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ.ทรงตรัสว่า
“พระองค์จะทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ซึ่งเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
จะเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อของมุสลิมในประเทศ
และวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย”

ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รวบรวม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสตร์อิสลาม
ศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงประวัติความเป็นมาของมุสลิม
และบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมุสลิมทั้งในประเทศแลต่างประเทศ แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิม
และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจหลักศรัทธา คำสอน
และวัฒนธรรมของอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
และปรองดองตลอดไป


iclc

ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


“มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหน
มีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร”
กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณชาคริต กรีมี ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามาละหมาด
หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของเนื้อหา
สาระทางด้านศาสนา ความเป็นมุสลิมคนไทยที่มาจากแหล่งต่างกัน
และเพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้อง
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จึงจัดทำโครงการ
ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้ที่สนใจ
ทั้งที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป

คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษาความเป็นมา
ชาติพันธุ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย
และสถาณการณ์โลกมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่หนุนนำและส่งเสริมในเรื่องการศึกษา
ดังที่พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ.ทรงตรัสว่า
“พระองค์จะทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ซึ่งเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม
จะเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อของมุสลิมในประเทศ
และวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย”

ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รวบรวม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม
ศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงประวัติความเป็นมาของมุสลิม


และบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมุสลิมทั้งในประเทศแลต่างประเทศ แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิม
และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจหลักศรัทธา คำสอน
และวัฒนธรรมของอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
และปรองดองตลอดไป


iclc

ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เลือกเครื่องหอมบ้านเป็นของขวัญให้คนรู้ใจ คิดถึง เมซอง แบร์เช่ ปารีส

เครื่องหอมสำหรับบ้านเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่คนมักจะเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่กันในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ และโอกาสสำคัญๆ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องหอมที่ถูกกับจริตผู้รับ ทั้งสไตล์การใช้งาน กลิ่นที่ชื่นชอบ เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงการเอาใจใส่และเลือกเฟ้นมาอย่างดี ยิ่งจะทำให้ผู้รับประทับใจมากเป็นทวีคูณ เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ พีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ครั้งแรกของการจับมือระหว่างดอลฟิน วอลเล็ท ผู้นำธุรกิจการชำระเงินบนช่องทางดิจิทัล (E-Payment) และพีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์ ผู้บริหารธุรกิจรถยนต์มือสองชั้นนำ มอบความสะดวกสบายอีกขั้นแก่ลูกค้าด้วยการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทได้ง่ายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ดอลฟินเล็งขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดรถยนต์มือสอง แนวโน้มโตต่อเนื่อง พร้อมจับคู่พีวายคาร์สเซ็นเตอร์ต่อยอดนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษแก่ลูกค้า กรุงเทพฯ, ประเทศไทย...

อธิบดี พช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 ก.ค. 65) เวลา 07:00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี...

ตอบรับ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กรeCloudvalley จัดสัมมนาใหญ่ Quick start your modernized data analytics Thailand edition 2022

(30 มิถุนายน 2565) eCloudvalley จับมือ AWS และพันธมิตรธุรกิจ จัดงานสัมมนาตอกย้ำ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร ภายใต้หัวข้อ Quick start your modernized data...

SUSUNN ขานรับกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมชูบริการใหม่ แบบครบชุด

ตอบรับกลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ จัดเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการ SUSUNN (ซูซัน) ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้ให้บริการ (Solution Provider ) ด้านวิศวกรรม พลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม ในระดับอาเซียนด้วย ดิจิตอลเทคโนโลยี...

เครื่องล้างพื้นทำความสะอาดพื้น มาแรงแห่งปี 2565! JIMMY Sirius HW10

เครื่องทำความสะอาด 3in1 แบบไร้สาย ง่ายครบจบ ทุกไลฟ์สไตล์ปรับสั้นยาวได้ ไม่ต้องก้มๆเงยๆดูด ถู ล้างพื้น พร้อมทำความสะอาดตัวเองได้ จบในเครื่องเดียว