พาณิชย์ เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย พร้อมแนะพื้นที่ระบาดโควิด-19 หันมาใช้ระบบออนไลน์ติดต่อราชการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเยียวยานิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมผ่าน 4 มาตรการ คือ 1) อำนวยความสะดวกให้ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่น้ำท่วมข้ามมาจดทะเบียนธุรกิจได้ยังส่วนกลาง 2) ขยายระยะเวลายื่น จดทะเบียน/ส่งสำเนาบอจ.5 เฉพาะนิติบุคคลที่จะครบกำหนดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ให้ขยายออกไปอีก 15 วัน 3) ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ 4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไป 15 วัน พร้อมกับแนะนำนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันช่วยชาติให้ปลอดโรคโควิด-19 อีกครั้ง!

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายกับนิติบุคคลในหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงและกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงมี 4 จังหวัดที่มี น้ำท่วมขังและรอการฟื้นฟู ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการและปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นิติบุคคลที่ประสบภัยพิบัติใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) อำนวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดของ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2) ขยายระยะเวลายื่นจดทะเบียน และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน 3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 ออกไปอีก 1 เดือน สำหรับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากอยู่ในช่วงประสบภัยพิบัติระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พ.ย.63, 31 ธ.ค.63, 31 ม.ค.64, 28 ก.พ.64 และ 31 มี.ค.64 ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4) การผ่อนปรนการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Permit กรมพัฒนาธุรกิจการค้า””

“นอกจากนี้ ขอฝากความห่วงใยไปยังนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด โดยขอให้นิติบุคคลเลือกใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันได้เปิดให้บริการธุรกิจผ่านทางออนไลน์แบบครบทั้งวงจรแล้ว ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (e-Registration), การนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing), งานการอนุญาต (e-Permit), การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา (DBD -Service) และการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล (DBD Datawarehouse+) ซึ่งระบบออนไลน์จะช่วยให้นิติบุคคลลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ลดการเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง และจำกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้” รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้าย

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่ ในทุกไลฟ์ สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัลตอกยําความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ทีเป็ นมากกว่าแค่แชท ่  เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็ นโครงสร้างพืนฐาน ้ ทางดิจิทัลเต็มรูปแบบทังด้านนวัตกรรม...

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket...

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”ในละคร “แก่นแก้ว” ตอนแรก 22 มิ.ย.นี้ !!

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.05 น.

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดี

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดีวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ