พาณิชย์ เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย พร้อมแนะพื้นที่ระบาดโควิด-19 หันมาใช้ระบบออนไลน์ติดต่อราชการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเยียวยานิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมผ่าน 4 มาตรการ คือ 1) อำนวยความสะดวกให้ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่น้ำท่วมข้ามมาจดทะเบียนธุรกิจได้ยังส่วนกลาง 2) ขยายระยะเวลายื่น จดทะเบียน/ส่งสำเนาบอจ.5 เฉพาะนิติบุคคลที่จะครบกำหนดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ให้ขยายออกไปอีก 15 วัน 3) ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ 4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไป 15 วัน พร้อมกับแนะนำนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันช่วยชาติให้ปลอดโรคโควิด-19 อีกครั้ง!

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายกับนิติบุคคลในหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงและกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงมี 4 จังหวัดที่มี น้ำท่วมขังและรอการฟื้นฟู ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการและปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นิติบุคคลที่ประสบภัยพิบัติใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) อำนวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดของ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2) ขยายระยะเวลายื่นจดทะเบียน และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน 3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 ออกไปอีก 1 เดือน สำหรับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากอยู่ในช่วงประสบภัยพิบัติระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พ.ย.63, 31 ธ.ค.63, 31 ม.ค.64, 28 ก.พ.64 และ 31 มี.ค.64 ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4) การผ่อนปรนการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Permit กรมพัฒนาธุรกิจการค้า””

“นอกจากนี้ ขอฝากความห่วงใยไปยังนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด โดยขอให้นิติบุคคลเลือกใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันได้เปิดให้บริการธุรกิจผ่านทางออนไลน์แบบครบทั้งวงจรแล้ว ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (e-Registration), การนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing), งานการอนุญาต (e-Permit), การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา (DBD -Service) และการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล (DBD Datawarehouse+) ซึ่งระบบออนไลน์จะช่วยให้นิติบุคคลลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ลดการเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง และจำกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้” รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้าย

จุรินทร์เข้ม! ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยให้เติบโต 4% ในปีนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ 3 ด้านเพื่อเร่งรัดการส่งออกให้เติบโต 4% ในปีนี้นั้น

มว. ส่งทีมงานวัดอุณหภูมิคลังเก็บวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรองรับวัคซีนซิโนแวคจากจีน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนจะถูกส่งมาถึงไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564...

“โมรินากะ” ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ “อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ” มัดใจผู้บริโภคไทย

บริษัท โมรินากะ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัทในเครือโมรินากะกรุ๊ป ผู้ผลิตขนมและของว่างชั้นนำของญี่ปุ่น เผยแผนการขยายตลาดนอกประเทศญี่ปุ่น ส่งผลิตภัณฑ์ขนมและของว่างคุณภาพเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อยอดความสำเร็จหลังจากตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2562 โมรินากะ เอเชีย แปซิฟิก พร้อมลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และ Official LINE Account...

“เอ็นไอเอ” เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตร ปั้นสตาร์ทอัพใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การเกษตรดิจิทัล 2) เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ 3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร...

ทุนธนชาต (TCAP) ฐานะการเงินมั่นคง แม้เจอพิษโควิด เล็งจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 1.80 บาท รวมทั้งปี 63 เป็นหุ้นละ 3 บาท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,669 ล้านบาท พร้อมมีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท

ห้างเซ็นทรัล จับมือ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) เตรียมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Dolce Italia”

ห้างเซ็นทรัล จับมือ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) เตรียมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Dolce Italia” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564