พาณิชย์ฯ มอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564(Best Digital Accounting Firm Award 2021)

เพื่อยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล

    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021) หวังเป็นต้นแบบช่วยกระตุ้นให้สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศตื่นตัวต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการจากทั่วประเทศ

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในทุกสาขา และหนึ่งในธุรกิจที่กรมฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ ธุรกิจบริการวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการของการทำธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้านการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินจากสำนักงานบัญชี ซึ่งแนวทางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การรับรองคุณภาพให้แก่สำนักงานบัญชีที่มีการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลจนเป็นที่รู้จักในนาม “สำนักงานบัญชีคุณภาพ”

    “ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ที่ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างศักยภาพให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ให้มีการปรับตัวเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก ‘ดิจิทัล’ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับแวดวงธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเดิมไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ทางด้านการเงินและบัญชีเองก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการจ่ายเงินซื้อสินค้า บริการ รวมถึงการรับ – จ่ายรายการอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน  รมช.พณ. จึงแนะให้กรมฯ เร่งส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมฯ สู่การเป็น “สำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm)” ซึ่งหมายถึงการก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีที่มีการบริหารงานและให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงจัดประกวดสำนักงานบัญชีคุณภาพที่มีความพร้อมและสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล เพื่อให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564” (Best Digital Accounting Firm Award 2021) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ PLATINUM AWARD, GOLD AWARD และ SILVER AWARD ซึ่งสำนักงานบัญชีเหล่านี้จะเป็นต้นแบบและกระตุ้นให้สำนักงานบัญชี รวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศได้มีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาและได้รับประกาศเกียรติคุณในปีนี้มีจำนวน 7 สำนักงาน และมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021) จำนวน 12 สำนักงาน ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่า การจัดประกวดสำนักงานบัญชีคุณภาพจะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้สำนักงานบัญชีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digtal Economy) เพื่อให้มีการปรับโฉมการให้บริการด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร ลดการสูญหายและความผิดพลาดในการส่งข้อมูล รวมถึงการให้บริการในบทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้นในฐานะเพื่อนคู่คิดของธุรกิจ SMEs และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

   

    อธิบดีกล่าวต่อว่า “ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานบัญชีที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ พวกท่านเป็นแบบอย่างที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าธุรกิจมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักลงทุน หรือคู่ค้า ตัดสินใจร่วมทุนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเกิดความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ดังนั้น การที่สำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดทำบัญชีมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ” 

#PoweredByDBD

************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                             ฉบับที่  156  / 2นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7 กันยายน  2564

รายชื่อสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัล

“สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564” (Best Digital Accounting Firm Award 2021) 

ระดับ PLATINUM AWARD  ได้แก่

1. บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็นซินดิเคท จำกัด

2. บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

3. บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

4. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ระดับ GOLD AWARD ได้แก่

  • ไม่มี –

ระดับ SILVER AWARD ได้แก่

1. บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

2. บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

3. บริษัท สำนักงานทองทวีการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

4. บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

5. บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

6. บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

7. บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

8. บริษัท แคทแอคเคาน์ติ้งแอนด์แท็กซ์ จำกัด

pluto ศิลปินน้องใหม่จากค่าย marrชิมลางส่งผลงาน 3 ซิงเกิลแรก

pluto (พลูโต) หรือ พฤทธ์ นักปราชญ์ ศิลปินน้องใหม่ที่หลงใหลในเสียงของดนตรี pluto ชอบเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับ pluto แล้วการเล่นดนตรีคือการได้ฝึกฝนตัวเอง เราอาจจะเคยเห็น pluto ตามสื่อต่างๆมาบ้างแล้วเขายังได้มีโอกาสร่วมเล่นมิวสิควิดีโอมาบ้าง โฆษณาและหนังสั้นต่างๆ...

“สู้ๆ นะเธอ” พลังใจดีๆจาก 3 หนุ่ม SLAPKISS ส่งเพลงส่งใจอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยเบาเลยสักครั้ง แถมยังน่าจับตามองเป็นที่สุดในขณะนี้ สำหรับ 3 หนุ่ม หน้าใสไฟแรง SLAPKISS อย่าง โด้- ปิ่น-อาร์ม จากสังกัดค่าย LOVEiS Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งเพลง “ให้ลืมได้ไง” และ  “แฟนเก่าคนโปรด”...

มาร์ค ศิวัช ประเดิมโปรเจกต์ “ชวนน้องมาร้องเพลง”

เลือก“อย่าให้ฉันคิด” ในเวอร์ชั่นตนเอง เผย ตื่นเต้นสุดๆ หลังจากที่เปิดหน้าเฉลยคนดังทั้ง 20 คน จากโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “ชวนน้องมาร้องเพลง” ที่ให้แฟนเพลงได้เดากันอย่างสนุกสนานไปแล้วนั้น เริ่มเปิดประเดิมศิลปินคนแรก มาร์ค ศิวัช กับ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

“แอน ทองประสม” กลับมาทวงบัลลังก์ให้หายคิดถึงส่งท้ายปี

ประกบพระเอก 3 เจนเนอเรชั่น “ แซม-ดอม-เจมส์” ใน “กะรัตรัก”​ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเธอคนนี้ แอน ทองประสม หลังหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปอยู่เบื้องหลังมานานถึง 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งในละครแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “กะรัตรัก” ของผู้จัด...

ถูกใจสายกีฬา “ริว วชิรวิชญ์” ปลื้ม “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน

“สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย” ส่งจดหมายชื่นชม!​ตีบทแตกได้ถึงใจนักกีฬาปิงปองสำหรับละครเรื่อง “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทางช่อง 3 ของผู้จัด-ผู้กำกับ โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ที่ได้รับการยกย่องจากทาง สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย...