แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลสำรวจแรงงาน เดินหน้า “อัพสกิล” 3 ด้าน ภาษา-การแก้ปัญหา-เจรจาสื่อสาร เพื่อพัฒนาการทำงานรับมือการแข่งขันตลาดงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการทำงานในยุค New Normal การพัฒนาทักษะความรู้เป็นอีกหัวใจสำคัญของแรงงานในปัจจุบันที่ต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขันในตลาดงานด้วย ล่าสุด “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” ได้ทำการสำรวจการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงานจากกลุ่มแรงงาน 1,233 คน ทั้งนี้ ผลสำรวจชี้ 3 อันดับแรกมาแรงที่ต้องอัพสกิล ได้แก่ การเพิ่มทักษะในด้านภาษา 65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาการเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน 55 เปอร์เซ็นต์ และอันดับสามการเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ 50 เปอร์เซ็นต์

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ได้ทำการสำรวจการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงานโดยมีแรงงานผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,233 คน เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะด้านใดบ้าง (Upskill) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ทักษะทางเทคนิคเฉพาะในสายงาน (Hard Skill) อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในการทำงาน แต่สิ่งที่ควรมีควบคู่กันก็คือ Soft Skill เพื่อจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ใครที่เตรียมความพร้อมดีกว่าจึงย่อมได้เปรียบในสนามการแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การจัดอันดับผลสำรวจ 10 อันดับ เพื่อให้องค์กรและแรงงานนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ในการพัฒนาศักยภาพที่สนับสนุนการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผลสำรวจอันดับแรกคือความต้องการเพิ่มทักษะทางด้านภาษามากที่สุดถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานโดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าระดับสากลทั้งการสื่อสารทางอีเมลและการประชุม เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะเสริมความได้เปรียบให้กับแรงงาน

อันดับที่สอง ทักษะในการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน 55 เปอร์เซ็นต์ ในการทำงานทุกสายงาน บุคลากรอาจต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและที่ซับซ้อนตามแต่ละสายงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นทักษะในด้านนี้กระบวนการเรียนรู้บางครั้งไม่ได้มีในตำรา แต่ต้องเรียนรู้จากการทำงานจริง

อันดับที่สาม การเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ทักษะด้านนี้สายงานกลุ่มที่ต้องติดต่อเจรจากับลูกค้าไม่ว่าจะระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมทั้งระดับปฏิบัติการนั้นมีความจำเป็นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองนั้นช่วยในแง่ของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน หรือนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานให้ดียิ่งขึ้น

อันดับที่สี่ การเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสาร 47 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานทักษะด้านนี้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะถ้าหากการสื่อสารไม่เข้าใจกันการทำงานก็อาจจะผิดพลาดได้ และยังส่งผลให้เกิดควาเสียหายได้อีก

อันดับที่ห้า การเพิ่มทักษะในการวางแผน 40 เปอร์เซ็นต์ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายการวางแผนการทำงานอย่างมีกระบวนการ ขั้นตอนจะส่งผลให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้ดี

อันดับที่หก การเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 35 เปอร์เซ็นต์ ทักษะในด้านนี้สอดคล้องกับการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำงานมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและนำมาวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

อันดับที่เจ็ด การเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการบุคคล 30 เปอร์เซ็นต์ ทักษะด้านนี้ไม่ใช่ว่าระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกระดับงาน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมให้ผลงานเป็นไปตามเป้าก็ต้องใช้ทักษะด้านนี้ผสมผสานเข้าไปด้วย เพราะนอกจากจะได้งานที่ดีแล้วยังจะได้ทีมทำงานที่เป็นทีมเวิร์คยิ่งขึ้นด้วย

อันดับที่แปด การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) อย่างมีประสิทธิภาพ 25 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันอิทธิพลของโซเชียลมีเดียมีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายบริบท หากสายงานที่ต้องใช้ช่องทางนี้เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานทั้งงานด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเรียนรู้ทักษะด้านนี้เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการทำงานนับว่าเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อันดับที่เก้า การเพิ่มทักษะในด้านความเป็นผู้นำ 20 เปอร์เซ็นต์ ในการทำงานทุกสายงานต้องมีผู้นำและทีมในการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะในการส่งเสริมให้คุณก้าวและเติบโตในสายงานได้ยิ่งขึ้น

และอันดับสุดท้าย การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 15 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ทักษะนี้จะอยู่อันดับท้าย แต่ไม่ใช่ไม่สำคัญเพราะการบริหารจัดการด้านเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
โดยสรุป

ผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะที่แรงงานต้องการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มเติมทักษะในแต่ละด้านบรรลุทั้งวัตถุประสงค์ส่วนตนและขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กรก้าวข้ามทุกอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ถึงเวลาที่แรงงานจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีความโดดเด่นและได้เปรียบคู่แข่ง เพราะทรัพยากรบุคคลจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตต่อไป

TCL จัดโปรต้อนรับตรุษจีน ชวนช็อปลุ้น “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล”

ทีซีแอล แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลก จัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” ลุ้นรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน ฟรี ครบ 5...

“TAEW” เปิดลุคสุดปังใน MV รับตื่นเต้น!! กับซิงเกิลแรกในชีวิต “BABYBOO”

​ใกล้เข้ามาทุกทีกับวันปล่อย MV ซิงเกิลตัวเต็ม “TAEW” กับเพลง “BABYBOO” ที่สีสันและความปัง!! ต้องใช้คำว่า สวยเริ่ดปังปุริเย่ เพราะจัดหนักจัดเต็มกับลุคที่หลากหลายในความเป็น “TAEW” เรียกได้ว่ามีทั้งความสนุก น่ารัก เท่ และ ขี้อ้อน พร้อมฟาดทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย...

“แยม มทิรา” สวยสังหาร ควงมีดสาดกระสุน พลิกบทบาทบู๊ครั้งแรก!! จัดเต็มสวมวิญญาณนักฆ่าสาว

​ปีที่ผ่านมาหลายคนคงชื่นชมกับฝีมือการแสดงของนางเอกหน้าเก๋ “แยม มทิรา” จากเรื่อง “พิภพหิมพานต์” และ “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ไปแล้ว แต่ปีนี้ขอบอกเลยว่าขาบู๊ทั้งหลายต้องเตรียมตัวอ้าแขนรับสาว แยม คนนี้ไว้ในใจได้เลย เพราะเธอได้สลัดลุคเดิม ๆ ทิ้ง เปลี่ยนลุคเป็นนักฆ่าสาวผู้เย็นชาที่ใช้ชื่อว่า “มูน”...

2 หนุ่ม Lipta “แทน-คัตโตะ” แท็กทีมลุยงานโปรดิวเซอร์ ดัน “แต้ว ณฐพร” ขึ้นแท่นศิลปินนักร้องหน้าใหม่

​สองหนุ่มดูโออารมณ์ดี Lipta (ลิปตา) “แทน-คัตโตะ” เพียงเอ่ยชื่อก็รู้จักกันไปทั้งประเทศ มีผลงานเพลงเป็นที่นิยมและมีแฟนเพลงให้การตอบรับในความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะผลิตผลงานเพลงของตัวเองแล้ว ยังหันมาผลักดันศิลปินนักร้องขึ้นประดับวงการเพลงอีกมากมาย ซึ่งครั้งนี้ “แทน และ คัตโตะ” จับมือแท็กทีมนั่งแท่นฐานะโปรดิวเซอร์ สร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับศิลปินหน้าใหม่คนล่าสุด “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์”...

LINE จับมือ KFC ต่อยอดผลงาน THE NEXT CREATORS สู่เวทีธุรกิจ

เตรียมปล่อยผลงานโปรโมทเมนูฮิต “Chick n’ Roll” ผ่านเพจ KFC LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีธุรกิจสากล จับมือแบรนด์ระดับโลก KFC ต่อยอดผลงานผู้ชนะสู่สนามโฆษณาจริง โปรโมทเมนูสุดฮิต Chick...

ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ไซเฟอร์มา (CYFIRMA) และเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (nForce Secure) เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ

ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย กรุงเทพฯ – ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการขยายตลาด, CYFIRMA แพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคามภายนอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Goldman...