ดีพร้อม เร่งติดปีกนักธุรกิจไทย “Creative Content for Business 2021”

ติวเข้มเร่งเสริมแกร่งผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางการตลาด ปรับตัวสู่ความก้าวหน้าทางโลกดิจิทัล

    กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2564 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จับมือ บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด เผยผลสำเร็จโครงการ “Creative Content for Business 2021” กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการฝึกอบรม 5 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ สร้างเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้ตอบโจทย์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ หรือ Creative Content ที่มีคุณภาพทดลองเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page : Woody โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า
50,000 คน และคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 5,000,000 บาท

นายณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

    นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดีพร้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งการตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องมี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่เป็นทุนสำคัญในการคิดค้น ผลิตสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น
เป็นพิเศษ และมีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ โดยให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการตลาดยุคใหม่
ที่นำโดยไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภค (Trend & Lifestyle) ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นแล้วปัจจัย
ด้านความต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่และความก้าวหน้าทางโลกดิจิทัล จึงเป็นเสมือนแรงผลักดัน
ให้ประเทศไทยต้องเร่งสร้างผู้ประกอบการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ขีดความสามารถและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกได้ทวีความเข้มข้นขึ้น 

    จากแนวทางดังกล่าว ดีพร้อม จึงนำร่องจัดกิจกรรม “Creative Content for Business 2021” กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์
โดยร่วมกับ บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์สื่อและคอนเทนต์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดดิจิทัล โดยมีต้นแบบแนวคิดจากการตลาดแบบ Influencer Marketing พร้อมทั้งการเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 5 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับกับบริบทการแข่งขัน
ของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองจนนำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย 

    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจสมัครที่มีพื้นฐานทางการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเบื้องต้นเข้าร่วมกว่า 400 ราย และผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย เพื่อให้การเรียนและการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด
ในเวลาอันจำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ Influencer ชื่อดังของเมืองไทย และได้ฝึกปฏิบัติและผลิตผลงานจริง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตผลงานที่ประทับใจ ล่าสุด กิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาด Creative Content ได้ถูกนำออกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page : Woody
ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 คน นอกจากนี้ ผลงานทุกชิ้นยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งจากคณะกรรมการและประชาชนทั่วไป จนได้ออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้น โดยรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากทีม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานจากทีม บริษัท Perfect Home Resort จำกัด และ ทีม บริษัท ดอท แดช แดช จำกัด ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเห็นชัดเจนว่าการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้สื่อสร้างสรรค์มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนต่อยอดให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน คาดว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 5,000,000 บาท
นายณัฐพลฯ กล่าวทิ้งทาย

    สามารถติดตามผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Content for Business 2021” ของทีม
ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีมกันได้ที่ช่องทางดังนี้ 1. ทีม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/pmkpolo 2. ทีม บริษัท เพอร์เฟค โฮม รีสอร์ต จำกัด ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/dheweehome.phr และ 3. ทีม บริษัท ดอท แดช แดช จำกัด (Wendays) ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/wendays.co ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร 0 2367 8021 หรือ www.dip.go.th หรือ https://www.facebook.com/dipromindustry 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...