SME ไทยต้องปรับตัวในยุค Next Normal

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ สสว. ส่งต่อความรู้และไอเดียแก่ผู้ประกอบการไทย

งานสัมมนาออนไลน์ ‘ปลดล็อค SME ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค Next Normal’

กรุงเทพฯ (19 สิงหาคม 2564) – มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ‘ปลดล็อค SME ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค Next Normal’ พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรและบริษัทชั้นนำที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), Facebook ประเทศไทย, บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด., บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai), บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) (LINE Thailand), บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด (JD Central), เดอะ แมคคินซี่ โกลบอล อินสติติว (The McKinsey Global Institute), บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด (Organon), บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อจุดมุ่งหมายของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียที่จะเสริมพลังและส่งต่อความรู้พร้อมทักษะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ในโลกยุค Next Normal

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการไทยถือเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ทั้งจากมาตรการและนโยบายในการรับมือโรคระบาด รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด เช่น การเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล การทำงานที่บ้าน การเพิ่มความใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีของการก่อตั้งองค์กร โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงองค์กรและบริษัทชั้นนำ จะถือเป็นพลังสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาที่
ท้าทายนี้

ภายในงาน ตัวแทนจากองค์กรและบริษัทชั้นนำได้ร่วมพูดคุยและถอดบทเรียนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ Digital Transformation (พลิกองค์กรด้วยวิถีดิจิทัล), Sustainability (ความยั่งยืนและโอกาสทางธุรกิจ), Future of Work (เทรนด์งานแห่งโลกอนาคต) และ Next Normal Consumers (โลกปรับ ผู้บริโภคเปลี่ยน) โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้เข้าใจแนวทางรับมือผลกระทบของดิจิทัลต่อโลกหลังโควิด-19 เรียนรู้หลักความยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสธุรกิจสู่สากล ทำความรู้จักกับรูปแบบการทำงานในอนาคต และตามทันเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกล่าวเปิดงาน

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มาร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมีความตอนหนึ่งว่า “การเข้ามาของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส งานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่จะไขให้ผู้ประกอบการ SME มองเห็นโอกาสและความท้าทายเพื่อที่จะยืนได้อย่างมั่นคงในโลกหลังวิกฤต“

การเสวนาช่วงการเสวนา Digital Transformation: พลิกองค์กรด้วยวิถีดิจิทัล

ในช่วงการเสวนา Digital Transformation: พลิกองค์กรด้วยวิถีดิจิทัล นายอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า “โควิด-19 ช่วยทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นไปได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และองค์กรกล้าท้าทายการทำงานรูปแบบเดิม อีกทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีก็มีราคาถูกลงทำให้องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ควรใช้ ‘โอกาส’ ใน ‘วิกฤต’ นี้พาองค์กรสู่วิถีดิจิทัล”

นางสาวภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้องค์กรและธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล โดยหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านคือ ‘คน’ ที่ต้องมีทัศนคติและพร้อมปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเตรียมพร้อมคนในองค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญสู่วิถีดิจิทัลที่ยั่งยืน” 

ในขณะที่นางสาวทราย จารุเสน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SME บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ ความเข้าใจในแพลตฟอร์มถือเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ที่ผ่านมาเราช่วยให้ SME ได้เข้าใจแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการสร้างบุคลากรเพื่อส่งต่อความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการไทย เราเชื่อว่า ‘ความเข้าใจ’ จะทำให้องค์กรพลิกสู่วิถีดิจิทัลได้อย่างมั่นคง”

การเสวนา Next Normal Consumers: โลกปรับ ผู้บริโภคเปลี่ยน

ทางด้านนายก่อลาภ สุวัชรังกูร ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด (JD Central) กล่าวในช่วงการเสวนา Next Normal Consumers: โลกปรับ ผู้บริโภคเปลี่ยนว่า “อะไรที่เคยเป็น ‘ความใหม่’ เมื่อปีก่อนได้กลายเป็น ‘ความปกติ’ ในปีนี้ เส้นแบ่งระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ไม่ชัดเจนเหมือนที่เคย โดยเมื่อก่อนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ใช้งานแพลตฟอร์มด้วยวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ชัดเจน แต่ปัจจุบันพวกเขาใช้เวลาสำรวจและเลือกสรรสินค้าบนแพลตฟอร์มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจจุดแข็งของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ตรงจุด และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ”

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเชื่อเสมอว่าทุกคนมีสิทธิในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ตนเอง เราจึงทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษา สร้างธุรกิจรายย่อยให้เข้มแข็ง หนุนสังคมผู้สูงอายุ และสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยในสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ความรู้และทักษะจึงเป็นขุมพลังสำคัญแก่ผู้ประกอบการไทยในการยืนอย่างมั่งคงในโลกหลังวิกฤต เมื่อโรคเปลี่ยนโลกและเมื่อวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป การคิดใหม่ ทำใหม่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาธุรกิจเติบโต 

###

ข้อมูลมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จดทะเบียนภายใต้กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้คน โดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดย่อม หนุนสังคมสูงวัย และสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.kenan-asia.org/

TCL จัดโปรต้อนรับตรุษจีน ชวนช็อปลุ้น “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล”

ทีซีแอล แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลก จัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” ลุ้นรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน ฟรี ครบ 5...

“TAEW” เปิดลุคสุดปังใน MV รับตื่นเต้น!! กับซิงเกิลแรกในชีวิต “BABYBOO”

​ใกล้เข้ามาทุกทีกับวันปล่อย MV ซิงเกิลตัวเต็ม “TAEW” กับเพลง “BABYBOO” ที่สีสันและความปัง!! ต้องใช้คำว่า สวยเริ่ดปังปุริเย่ เพราะจัดหนักจัดเต็มกับลุคที่หลากหลายในความเป็น “TAEW” เรียกได้ว่ามีทั้งความสนุก น่ารัก เท่ และ ขี้อ้อน พร้อมฟาดทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย...

“แยม มทิรา” สวยสังหาร ควงมีดสาดกระสุน พลิกบทบาทบู๊ครั้งแรก!! จัดเต็มสวมวิญญาณนักฆ่าสาว

​ปีที่ผ่านมาหลายคนคงชื่นชมกับฝีมือการแสดงของนางเอกหน้าเก๋ “แยม มทิรา” จากเรื่อง “พิภพหิมพานต์” และ “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ไปแล้ว แต่ปีนี้ขอบอกเลยว่าขาบู๊ทั้งหลายต้องเตรียมตัวอ้าแขนรับสาว แยม คนนี้ไว้ในใจได้เลย เพราะเธอได้สลัดลุคเดิม ๆ ทิ้ง เปลี่ยนลุคเป็นนักฆ่าสาวผู้เย็นชาที่ใช้ชื่อว่า “มูน”...

2 หนุ่ม Lipta “แทน-คัตโตะ” แท็กทีมลุยงานโปรดิวเซอร์ ดัน “แต้ว ณฐพร” ขึ้นแท่นศิลปินนักร้องหน้าใหม่

​สองหนุ่มดูโออารมณ์ดี Lipta (ลิปตา) “แทน-คัตโตะ” เพียงเอ่ยชื่อก็รู้จักกันไปทั้งประเทศ มีผลงานเพลงเป็นที่นิยมและมีแฟนเพลงให้การตอบรับในความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะผลิตผลงานเพลงของตัวเองแล้ว ยังหันมาผลักดันศิลปินนักร้องขึ้นประดับวงการเพลงอีกมากมาย ซึ่งครั้งนี้ “แทน และ คัตโตะ” จับมือแท็กทีมนั่งแท่นฐานะโปรดิวเซอร์ สร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับศิลปินหน้าใหม่คนล่าสุด “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์”...

LINE จับมือ KFC ต่อยอดผลงาน THE NEXT CREATORS สู่เวทีธุรกิจ

เตรียมปล่อยผลงานโปรโมทเมนูฮิต “Chick n’ Roll” ผ่านเพจ KFC LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีธุรกิจสากล จับมือแบรนด์ระดับโลก KFC ต่อยอดผลงานผู้ชนะสู่สนามโฆษณาจริง โปรโมทเมนูสุดฮิต Chick...

ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ไซเฟอร์มา (CYFIRMA) และเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (nForce Secure) เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ

ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย กรุงเทพฯ – ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการขยายตลาด, CYFIRMA แพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคามภายนอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Goldman...