DITP ชี้เทรนด์ BCG มาแรง แนะนักออกแบบรุ่นใหม่เร่งปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกยุค NEW NORMAL

 DITP ชี้เทรนด์ BCG มาแรง
แนะนักออกแบบรุ่นใหม่เร่งปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกยุค NEW NORMAL

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ชี้กระแสธุรกิจที่รับผิดชอบต่อโลกกำลังมาแรงในตลาดโลก ผู้บริโภคในระดับสากล มองหาสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคม โดย DITP ได้เร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศ 73 ราย จากโครงการ Talent Thai และ Designers’ Room ให้ตื่นตัวและปรับธุรกิจผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกยุค NEW NORMAL ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยโมเดล BCG Economy (Bio – Circular – Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของเมกะเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ 

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก” ภายใต้ชื่อ Talent Thai และ Designers’ Room เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Micro Smes ที่นักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้รับโอกาสเข้าถึงตลาดสากลเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักออกแบบอย่างครบวงจร เน้นส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคการเจรจาการค้า และการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การทำความรู้จักลักษณะของแต่ละตลาด พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มเทรนด์สินค้า เพื่อให้นักออกแบบเข้าใจแนวโน้มความต้องการสินค้าในตลาดโลกและปรับแนวทางการนำเสนอสินค้าให้เหมาะสม

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวในงานโครงการอบรมนักออกแบบหลักสูตรที่ 1 ภายใต้ โครงการ Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2021 ว่า “BCG เป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมากขึ้นและยังมีอีกแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบที่เป็น Social Enterprise (SE) ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG เช่นกัน เพราะเป็นการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักออกแบบไทยสามารถเรียนรู้และปรับใช้รูปแบบนี้มาพัฒนาธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับสากล”

โดยในปีนี้ได้มีโปรเจคพิเศษให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แนวคิดโมเดลธุรกิจ Social Enterprise (SE) โดยแบ่งนักออกแบบเป็น 5 ทีม รับโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ “Limited Education” ระดมทุนเพื่อร่วมสร้างเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ หลังจากนั้นจะนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาดจริง โดยการ pre-order สินค้า นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปร่วมสมทบในโครงการ “Limited Education” ถือเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าที่จะสร้างความยั่งยืนและคืนกลับไปสู่สังคม สอดคล้องกับธุรกิจ SE เช่นกัน

นอกจากนี้ DITP ต้องการส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะแบบมืออาชีพ มีความพร้อมสามารถให้บริการออกแบบได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ ยกระดับธุรกิจก้าวสู่การเป็น “ครีเอทีฟ เซอร์วิส” นำการออกแบบมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรที่สอดคล้องกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งได้

ขณะเดียวกันกิจกรรมภายในโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากแบรนด์ชั้นนำมาถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในระดับสากลต่อเนื่องในทุกปี โดยในปีนี้ที่มีวิทยากรพิเศษ ได้แก่ นายจิระเมศร์ สุริวงศ์วรากุล Retail Director จากแบรนด์ Ferragamo, น.ส.หทัยชนก อรรถบุรานนท์ Regional Brand Manager จากแบรนด์ Marshall และ นายวิทธพล ลิมป์ธารสกุล E-commerce Manager จากแบรนด์ Marshall มาร่วมให้ความรู้แก่นักออกแบบไทยกับการปรับตัวท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ทางโครงการได้ทำการสรุปเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์การค้าในอนาคต ดังนี้  

  1. แฟลตฟอร์มดิจิทัลจะขยายตัวอย่างเต็มรูปแบบและมีการสร้างประสบการณ์เพื่อนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เป็นต้น นอกนี้แบรนด์ต้องเตรียมพร้อมปรับระบบทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแต่หน้าเว็บไซด์ ไปจนถึงการสั่งซื้อสินค้าและขนส่งสินค้าถึงผู้บริโภค รวมถึงร่วมมือกับแฟลตฟอร์มคอมเมิร์ซจัดทำโปรโมชั่นให้เหมาะสม
  2. การขยายตัวของกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเจน Z และกลุ่ม มิลเลนเนียล (Millennial) ที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการซื้อสินค้าอย่างมากในอนาคต แต่การขยายสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่จะต้องมุ่งรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมควบคู่กันไปด้วย 
  3. ธุรกิจต้องปรับแนวทางการสร้างแบรนด์และการนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อม 
  4. ช่องทางสาขา (Flagship Store) มีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่สร้างความเชื่อมั่น และทำให้ลูกค้าได้มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่หน้าร้าน 
  1. การทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ เกิดจากความเข้าใจผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถนำเสนอแผนการตลาดให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ สร้างยอดขายได้สูงสูด พร้อมกับต้องมุ่งนำเสนอสินค้าที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง การเป็นสินค้านวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้ Key Opinion Leader หรือ KOL ได้อย่างเหมาะสมกับตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

###

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้ที่เฟสบุ๊ค: Talent Thai & Designers’ Room

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...