พาณิชย์’ เสริมทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบธุรกิจ

พาณิชย์’ เสริมทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำด้านการตลาดที่มีศักยภาพ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และนำนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เพื่อพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า รวมถึงเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำด้านการตลาดที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในทุกด้าน 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ว่า นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและลดต้นทุนในการดำเนินการ 

การสร้างผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เข้มแข็งมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจและเป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ตลอดจนมีทักษะแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

โดยในวันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) กรมฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล ให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม* โดยแต่ละรุ่นจะมีผู้แทนเข้าร่วมงาน จำนวน 5 ราย 

สำหรับกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักธุรกิจมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็น      มืออาชีพ เห็นความสำคัญของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการองค์ความรู้ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาดมาประยุกต์ในการสร้างกลยุทธ์ สร้างแนวทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า  725 ราย           

ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านมูลค่าเศรษฐกิจ จำนวนธุรกิจ และการจ้างงาน ดังนั้นการพัฒนาทักษะแนวคิดผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในทุกด้าน มีโอกาสเติบโตและทำกำไรต่อเนื่อง อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 สายด่วน 1570 

#PoweredByDBD

********************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                ฉบับที่  123 /   วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม*

1) กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 77 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) 

ระดับดีเด่น คือ คุณจิรกฤต นพทวีโภค บริษัท ไก๋ไก่ ฟู๊ด จำกัด หนังไก่ทอดกรอบ 

ระดับดีมาก คือ คุณธเนษฐ ปานอ่วม บริษัท ปากาม้า (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตภัณฑ์งานดีไซน์จากผ้าไทย ระดับดี คือ คุณเสฎฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ ห้างทองเอ็งฮงฮวด จำกัด ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง 

รางวัล Rising Star จำนวน 2 รางวัล 

  1. คุณสมยศ ศรศักดา บริษัท เพียวเรเล่ (ประเทศไทย) จำกัด น้ำดื่ม 
  2. คุณภาณุมาศ ธาราศักดิ์ ร้าน Rhythm & Shabu ร้านอาหารชาบู

2) กิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 35 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) 

ระดับดีเด่น คือ คุณอาณาจักร์ พิมสาร บริษัท ฟังกี้กริลล์ จำกัด ร้านอาหารปิ้งย่างหม่าล่า 

ระดับดีมาก คือ คุณพัทธภูมิ เอื้ออำพน บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องมือช่าง และเครื่องมือการเกษตร 

ระดับดี คือ คุณสกลรัชต์ สีห์สินปิตากร บริษัท ร้านใส่นม จำกัด จำหน่ายเครื่องดื่มและขนม 

รางวัล Rising Star จำนวน 2 รางวัล 

1. คุณนริสร์พงษ์ เรืองรุ่งชัยกุล บริษัท สหชัยธุรกิจก่อสร้าง 1993 จำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ/วัสดุก่อสร้าง 

2. คุณชญาณ์พิมพ์ อำนวยปรีชากุล บริษัท ละมุนกรุ๊ป จำกัด ขายปลีก-ส่ง ไอศกรีม

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ต่อยอด โครงการจุดประกายทำขาย “ให้” เป็น : ซีซัน 2

ยกระดับความเข้มข้น เน้นเมนูจานเด็ดทำง่าย ขายได้จริง เสริมทักษะสร้างอาชีพ สู้โควิด-19 ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ...

JBUYNOW จากออนไลน์สู่สาขาแรก Flagship Store@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โซน A

น่าช้อปทั้งนั้น!! พาทัวร์ร้าน JBUYNOW สวรรค์ของคนรักของตกแต่งบ้าน สวรรค์ของคนรักงานช่าง สวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยง สวรรค์ของคนชอบทำอาหาร แหล่งรวมไอเทมเด็ดและของน่ารักนำเข้าอีกมากมาย จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

COTTO รวมแก๊งยกระดับคุณภาพชีวิตคนรักบ้านจัดกิจกรรมพิเศษฝ่าวิกฤตโควิด 19

เปิดกลุ่มวัสดุเพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุดจัดกิจกรรมพิเศษ ช้อปครบ 10,000 รับส่วนลด 500 บาท  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พย.นี้ คอตโต้...

เชสเตอร์ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ครองใจคนไทยมากกว่า 3 ทศวรรษ

"เชสเตอร์" (Chester’s) เป็นร้านอาหารจานด่วนแบรนด์ไทย ผู้นำเมนูไก่ย่างมากกว่า 30 ปี เริ่มต้นจากเมนูที่ทุกคนเข้าถึง นั่นคือ 'ไก่ย่าง' รสชาติดี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และต่อยอดเป็นเมนูต่างๆ ทั้ง ไก่ทอด เบอร์เกอร์ สปาเก็ตตี้ และมีเมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง...

ขอเชิญชวนศรัทธา​สาธุชนทั่วแผ่นดิน”ทอดกฐินพญานาค​ 3 พิภพ​ จุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่”

ร่วมสร้างมหาบุญกับองค์พญานาค 3 พิภพในงาน "ทอดกฐินพญานาค​ 3 พิภพ​ จุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 แรม 1​ ค่ำเดือน...