กทปส. ให้การต้อนรับนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

0
483

กทปส. ให้การต้อนรับนายชาญวุฒิ  อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

ในฐานะเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมดำเนินงานในปี 2564 เป็นต้นไป

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร กทปส. ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน (คนที่ 3 จากขวา) ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ในโอกาสนี้ยังได้มอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน แนวทางการปรับปรุงองค์กรให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานในองค์กรในอนาคต ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคาร ไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

          บุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวฐนกร กนิษฐานนท์       ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

2. นางพันทิภา สุทธินนท์             ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 1

3. นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล   ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

4. นายชาญวุฒิ อำนวยสิน           ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

5. นายอรรณพ ตรึกตรอง            ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุน

6. นายธนัชญ์พงศ์ อยู่เกิด            ผู้อำนวยการส่วนการเงิน การบัญชี และงบประมาณ