คปภ.ยกพลล่องใต้ เคาะประตูชาวชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 นำระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สิน รองรับวิถีชีวิตชาวชุมชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ลงพื้นที่ชุมชนวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Insurance Mobile Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน โดยได้มีการสำรวจความเสี่ยงและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ฐานการเรียนรู้ผ้ามัดย้อม ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งด้วยเกสรจากธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้การทำพริกแกง เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับ ทำให้ทราบว่าประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น และจากการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย อาทิ ไม่ทราบว่ารถทุกคันต้องจัดทำการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และหากเจ้าของรถไม่นำรถไปจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ รวมถึงนำระบบประกันภัยมาใช้ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะได้เคาะประตูบ้านเพื่อเยี่ยมและพูดคุยกับชาวชุมชน เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และความต้องการด้านประกันภัย เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของชาวชุมชนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักชนต้นไม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย บาดเจ็บ 2 ราย และเนื่องจากรถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไว้ จึงได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยทั้ง 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,950,000 บาท และสำหรับผู้บาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่งผลทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ได้รับการเยียวยาความสูญเสียและความเสียหาย โดยระบบประกันภัย นอกจากนี้เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะได้รับทราบสภาพปัญหาความเสี่ยงจากภัยลมพายุของชาวชุมชนที่ทำให้ต้นยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ ได้รับความเสียหายทั้งส่วนของต้นยางพารา และบ้านพักอาศัย จึงได้แนะนำให้ชาวชุมชนจัดทำประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยที่ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมทั้งคณะเลขาธิการ คปภ. ยังได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายของต้นยางพารา เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความเป็นเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คือ การล่องแพไม้ไผ่บ้านวังหอน ดังนั้น เลขาธิการ คปภ.จึงแนะนำให้มีการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้แพ สำหรับเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการแพโดยสาร และให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่โดยสารแพ รวมถึงการทำประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับวิถึชีวิตของชาวชุมชนอีกด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้ รวมทั้งการรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย และนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอชะอวด กล่าวต้อนรับ ร่วมรับฟังเสวนา รวมทั้งเยี่ยมชมบูธการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. กองทุนด้านประกันภัยและบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

“การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้ง เป็นการลงพื้นที่ตามโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก” โดยเป็นการบูรณาการเชิงรุกร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนระบบประกันภัยสู่ประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการนำระบบประกันภัยสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว OPPO App Market V9.0 ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเวอร์ชันใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ อีกทั้ง OPPO App Market ยังได้อัปเกรด Gravity Plan ที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงคนในท้องถิ่น พร้อมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแอปอีกด้วย

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11...

คิมเบอร์ลี่-กอล์ฟ-พิชญะ-น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย กับฉากปะทะบนตึกร้างสุดหวาดเสียว ในละคร “สองเสน่หา” คืนวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ ทางช่อง 3

​กระแสแรงดีไม่มีตกหลังจากละครสองเสน่หาออนแอร์ทางช่อง3 ไปแล้วสองตอนที่ผู้ชมต่างพากันชื่นชมฝีมือการแสดงบทฝาแฝดครั้งแรกของ“คิมเบอร์ลี่แอนโวลเทมัส”ว่าดีเกินคาด!ทั้งแววตาและน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคิมเบอร์ลี่แล้ว นักแสดงที่ได้พลิกบทบาทอีกคนในเรื่องก็คือ “กอล์ฟ - พิชญะ” รับบท ปรมินทร์ จากเรื่องก่อนๆที่รับบทคนดีมาตลอด แต่กับ ปรมินทร์ในสองเสน่หาเรียกได้ว่าตัวละครนี้หาความดีแทบไม่เจอ!

Zipmex ร่วมกับ กลุ่มอสังหาฯ แถวหน้า เปิดให้ซื้ออสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ววันนี้

Zipmex แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น ด้วยการจับมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับประเทศ บริษัท 1.6 ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดให้นักลงทุนซื้อ-ขายอสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ว ผู้ที่สนใจจะซื้ออสังหาฯ สามารถเลือกชำระเงินด้วย...

พราว สมชื่อ! “พราวมุก” ช่อง 3 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1

ปรบมือให้กับความพราวของ #พราวมุกep1 ที่ถล่มทลายบนโลกทวิตเตอร์ โดยละคร “พราวมุก” ช่อง 3 เป็นผลงานของบิ๊กบอสแห่งค่ายเลิฟดราม่า “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” ที่เพิ่งออนแอร์ไปแค่ EP แรก ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 กันเลยทีเดียว...

รายการ @TuesLIVE ส่งแคมเปญสร้างสรรค์ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด-19” ชวนนักช้อปออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วย Digital Gift Card

รายการ LINE SHOPPING x @TuesLIVE นำโดย ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช พิธีกรประจำรายการ ส่งแคมเปญ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด 19” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและ มูลนิธิกว่า 15 แห่ง ที่กำลังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการร่วมบริจาคในรูปแบบ Digital Gift Card...