สำนักงานสถิติฯ เดินหน้า “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” พบกับ “คุณมาดี” นำสิ่งดีๆ มาให้ผู้ประกอบการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” พบกับ “คุณมาดี” มาทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บข้อมูล จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อให้ภาครัฐใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ภาคเอกชนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน/การบริหารกิจการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะนำไปประมวลผลเป็นภาพรวมและใช้ประโยชน์ทางสถิติเท่านั้น

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำทุก 5-10 ปี ตามข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐาน โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งที่อยู่ในทะเบียน และนอกทะเบียน เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว

ดังนั้น การดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำข้อมูลจากระบบทะเบียนมาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการตอบแบบสอบถาม โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริง จะทำให้ทราบข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ปรับเปลี่ยนกิจการ หรือดำเนินกิจการใหม่ สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงสร้างและการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะสวมใส่ mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

Siam Airmotive และUnited Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศสามารถกรอง ดักจับและกำจัดเชื้อไวรัส โควิด19

มอบเครื่องกรองอากาศ...คุณพรวิศิษฐ์ แจ่มใส กรรมการบริษัท Siam Airmotive พร้อมด้วยคุณภณ สวัสดิบุตร กรรมการบริษัท United Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศ HEPA CIRCULATION UNIT รุ่น HCU...

หายคิดถึงแน่!! “ดรีม กันต์ดนัย” เหมา 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน – อีสาวอันตราย” กลับมาโกยใจแฟนละครช่อง 3

​ใครที่กำลังคิดถึงผลงานของหนุ่มหล่อคนนี้ “ดรีม กันต์ดนัย” บนจอช่อง 3 บอกเลยว่าตอนนี้ได้โอกาสชื่นใจหายคิดถึงกันแล้ว เพราะขณะนี้ผลงานละครของเขาทั้ง 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน” และ “อีสาวอันตราย”...

ทำพาสปอร์ตได้แล้ว สำนักงานชั่วคราว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิท19

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ชั้น 5 โซน A พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดทำการ...

เดอะ สตรีท รัชดาร่วมกับสภากาชาด​ไทย ชวนเติมบุญในสถานการณ์โควิด-19

บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 22 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง  

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

         กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล...