พช.แม่ฮ่องสอน เดินเครื่องต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อำเภอสบเมย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พร้อมด้วยนายอัคริเดช ทองหมั้น พัฒนาการอำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของแปลง นางอุษาพร ทองพันธ์ พื้นที่จำนวน 3 ไร่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สวด ตำบล แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เปิดเผยว่า จากการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ได้มีการดำเนินการปรับพื้นที่ (ขุดบ่อกักเก็บน้ำ) ตามกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ของแปลงนางอุษาพร ทองพันธ์ ซึ่งมีขนาด HLM พื้นที่ 3 ไร่ ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ และตรวจรับงานจ้างปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ดำเนินการรวมกลุ่ม พัฒนาพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโครงการฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่อไป

นายอัคริเดช ทองหมั้น พัฒนาการอำเภอสบเมย กล่าวเพิ่มเติม จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ในการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์สืบไป จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสนองงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ จากการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาล โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด ทั้งสิ้น 103 แห่ง เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 4 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 99 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 100 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 86 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 14 แห่ง

นอกจากนี้ ในส่วนของอำเภอสบเมย มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 แปลง เป็นพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 6 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. จำนวน 5 แปลง เป็นพื้นที่ HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 3 แปลง และขนาด 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง รวมทั้ง 2 โครงการ เป็นจำนวน 12 แปลง ประกอบกับมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 6 คน ซึ่งอำเภอสบเมย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สามารถเรียนรู้และน้อมนำองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ นำไปใช้ได้จริงให้เกิดรูปธรรมทั้งในพื้นที่ต้นแบบและในชีวิตต่อไป โดยนางอุษาพร ทองพันธ์ กล่าวขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชนที่มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่งผลให้มีการลดรายจ่าย ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว มีอาหารปลอดภัยรับประทานในครัวเรือน เน้นให้คนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี ผ่านกระบวนการเอามื้อสามัคคี มีการจัดรูปแบบพื้นที่ให้มีลักษณะตามภูมิสังคม และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ทำให้ตนเองมีวินัยและสามารถพึ่งตนเองได้

โอกาสนี้ นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ได้มอบแนวทางและเน้นย้ำกับกับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. นั้น ต้องเร่งดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งปัญหาคนว่างงาน โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความอยู่รอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จากการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำในการสร้างคน การพัฒนาคน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัยก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่ ในทุกไลฟ์ สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัลตอกยําความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ทีเป็ นมากกว่าแค่แชท ่  เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็ นโครงสร้างพืนฐาน ้ ทางดิจิทัลเต็มรูปแบบทังด้านนวัตกรรม...

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket...

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”ในละคร “แก่นแก้ว” ตอนแรก 22 มิ.ย.นี้ !!

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.05 น.

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดี

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดีวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ