บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ต้องการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) นั้น บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) จึงได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นั้นก่อตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และได้รับการรับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมซ่อมอากาศยาน และมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ได้แก่ ให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างบริษัท ฯ เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน หรือการซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างซ่อมได้ โดยวิธีเจาะจง

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย คือสมาคมที่ได้รวมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยาง พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงงานบริการบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสมาชิกสามารถสนับสนุนและผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ด้วยนโยบายของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนา หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve ตอบรับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล

สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม S-Curve จากสมาชิกขึ้นมา 5 คลัสเตอร์ หนึ่งในนั้นคือ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7)
ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TAI ร่วมกับกองทัพอากาศ ที่เชื่อมโยงให้สมาคมไทยซับคอน ให้ได้มีโอกาสพบผู้บริหารและทีมงานของ TAI ได้นำเสนอศักยภาพ และคุณภาพการผลิตของบริษัทสมาชิก จนได้รับการยอมรับจากทาง TAI และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สสว. กองทัพอากาศ และ TAI ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น (1) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของ TAI ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน 2 จ. ลพบุรี และที่อำเภอตาคลี จ. นครสวรรค์ (2) ทำโครงการโดรนต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนโดรนให้กับกองทัพอากาศ (3) ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ภาคพื้น โดยคนไทย 100% สำหรับใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานของ TAI (4) นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานมาจัดแสดงหาผู้ผลิตภายในประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Subcon Thailand 2020 เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็น MOU ฉบับนี้เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีกำลัง มีเทคโนโลยี การผลิตเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่เข้มแข็ง โดยคนไทยเพื่อคนไทย ลดการนำเข้า ลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป (AS 04/04/2021)

กรุงศรี ฟินโนเวต ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตั้งธงผลักดันกรุงศรีสู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว

• เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในฐานะที่หนึ่งในใจสตาร์ทอัพไทย• ชูกลยุทธ์เดินหน้า 3 เสาหลัก; สร้างเสริม เพิ่มพันธมิตร และลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงินทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ• มุ่งสร้างความร่วมมือสตาร์ทอัพ เชื่อมโยงสู่กรุงศรี กรุ๊ป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ไทย” เพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage Solution (BESS) ของบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์

บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด กำลังพัฒนาระบบไมโครกริดเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท อิมแพค...

อีทราน ประกาศความสำเร็จระดมทุน Series A เดินหน้ายกระดับองค์กร พร้อมเป็นผู้นำเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่พลังงานสะอาด

● อีทราน (ETRAN) ปิดรอบการลงทุน Series A มูลค่าราว 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 100 ล้านบาท พร้อมรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กว่า 16 ล้านบาท● แต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ระดมมันสมองผู้บริหารมากประสบการณ์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ โลก● จ่อเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า...

OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว OPPO App Market V9.0 ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเวอร์ชันใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ อีกทั้ง OPPO App Market ยังได้อัปเกรด Gravity Plan ที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงคนในท้องถิ่น พร้อมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแอปอีกด้วย

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11...

คิมเบอร์ลี่-กอล์ฟ-พิชญะ-น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย กับฉากปะทะบนตึกร้างสุดหวาดเสียว ในละคร “สองเสน่หา” คืนวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ ทางช่อง 3

​กระแสแรงดีไม่มีตกหลังจากละครสองเสน่หาออนแอร์ทางช่อง3 ไปแล้วสองตอนที่ผู้ชมต่างพากันชื่นชมฝีมือการแสดงบทฝาแฝดครั้งแรกของ“คิมเบอร์ลี่แอนโวลเทมัส”ว่าดีเกินคาด!ทั้งแววตาและน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคิมเบอร์ลี่แล้ว นักแสดงที่ได้พลิกบทบาทอีกคนในเรื่องก็คือ “กอล์ฟ - พิชญะ” รับบท ปรมินทร์ จากเรื่องก่อนๆที่รับบทคนดีมาตลอด แต่กับ ปรมินทร์ในสองเสน่หาเรียกได้ว่าตัวละครนี้หาความดีแทบไม่เจอ!