บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ต้องการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) นั้น บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) จึงได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นั้นก่อตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และได้รับการรับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมซ่อมอากาศยาน และมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ได้แก่ ให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างบริษัท ฯ เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน หรือการซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างซ่อมได้ โดยวิธีเจาะจง

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย คือสมาคมที่ได้รวมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยาง พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงงานบริการบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสมาชิกสามารถสนับสนุนและผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ด้วยนโยบายของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนา หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve ตอบรับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล

สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม S-Curve จากสมาชิกขึ้นมา 5 คลัสเตอร์ หนึ่งในนั้นคือ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7)
ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TAI ร่วมกับกองทัพอากาศ ที่เชื่อมโยงให้สมาคมไทยซับคอน ให้ได้มีโอกาสพบผู้บริหารและทีมงานของ TAI ได้นำเสนอศักยภาพ และคุณภาพการผลิตของบริษัทสมาชิก จนได้รับการยอมรับจากทาง TAI และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สสว. กองทัพอากาศ และ TAI ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น (1) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของ TAI ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน 2 จ. ลพบุรี และที่อำเภอตาคลี จ. นครสวรรค์ (2) ทำโครงการโดรนต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนโดรนให้กับกองทัพอากาศ (3) ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ภาคพื้น โดยคนไทย 100% สำหรับใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานของ TAI (4) นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานมาจัดแสดงหาผู้ผลิตภายในประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Subcon Thailand 2020 เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็น MOU ฉบับนี้เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีกำลัง มีเทคโนโลยี การผลิตเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่เข้มแข็ง โดยคนไทยเพื่อคนไทย ลดการนำเข้า ลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป (AS 04/04/2021)

การรถไฟฯ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย

การรถไฟฯ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และประชาชนที่ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อวันที่...

CH3Plus สิงหา เสิร์ฟความสนุกแบบพรีเมียม!

เริ่มต้นเดือนสิงหาคมด้วยความสดใสกับคอนเทนต์สุดพิเศษจาก Ch3Plus โดยงานนี้สายสุขภาพพลาดไม่ได้กับคลิปออกกำลังกายแบบฟิตๆจาก “เด่นคุณ-แชมป์ ชนาธิป” และละครเย็นเรื่องใหม่แนวคอมเมดี้ “ปีศาจแสนกล” พร้อม 2 เอเชียนซีรีส์ จากเกาหลีและจีน ที่เนื้อเรื่องเข้มข้นชวนติดตาม สายรักสุขภาพต้องไม่พลาดเอ็กซ์คลูซีฟคลิปจาก เด่นคุณ...

5 รุ่นใหญ่ ‘รัก นิรันดร์ จันทรา’ ท็อปฟอร์ม เล่นหนัก จัดเต็ม ดีกรีขั้นเทพ!

​ยกให้เป็นละครฟอร์มดีของช่อง 3 อีกหนึ่งเรื่อง กับ “รัก นิรันดร์ จันทรา” ที่เริ่มทวีคูณความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แพรวพราวด้วยนักแสดงยอดฝีมือรุ่นใหญ่ การรวมตัวที่หาดูได้ยากของผู้จัดฯ ต้อง จุลวุฒิ กับการเลือก เคน ธีรเดช, วิลลี่ แมคอินทอช, จอย รินลณี, เอ อนันต์ และ...

ปราจีนเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 2 แห่ง หลังผู้ป่วยโควิดเพิ่มไม่หยุด

ปราจีนเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 2 แห่ง หลังผู้ป่วยโควิดเพิ่มไม่หยุด “อนุทิน” รุดเยี่ยม รับฟังปัญหา ด้านอภัยภูเบศร ยันใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยทุกคน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายอนุทิน...

เดินหน้าฉีดไฟเซอร์ ทยอยส่งถึงแล้ว 10 จังหวัด หลังอบรมเตรียมพร้อมบุคลากรทั่วประเทศ

    อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส  ขณะนี้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด  ภายหลังอบรมเตรียมพร้อมทีมบุคลากรด้านเทคนิควิธีการให้บริการฉีดตามมาตรฐาน เพื่อเร่งรัดฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป้าหมายใน 77 จังหวัด  โดยวัคซีนชุดแรกทยอยถึงโรงพยาบาล 69 แห่งในพื้นที่ 10 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.  และเริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งเป้าฉีดให้ครบถ้วนภายในเดือนนี้

วิริยะประกันภัย มอบน้ำดื่มและอาหาร โรงพยาบาลสนามอำเภอคง

ส่งกำลังใจบุคลากรแพทย์และผู้ป่วย ร่วมสู้ภัยโควิด-19 นายสมกิจ  ดิฐภักดีธนา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง รับมอบน้ำดื่มและอาหาร จากบริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค...