บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ต้องการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) นั้น บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) จึงได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นั้นก่อตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และได้รับการรับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมซ่อมอากาศยาน และมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ได้แก่ ให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างบริษัท ฯ เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน หรือการซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างซ่อมได้ โดยวิธีเจาะจง

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย คือสมาคมที่ได้รวมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยาง พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงงานบริการบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสมาชิกสามารถสนับสนุนและผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ด้วยนโยบายของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนา หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve ตอบรับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล

สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม S-Curve จากสมาชิกขึ้นมา 5 คลัสเตอร์ หนึ่งในนั้นคือ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7)
ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TAI ร่วมกับกองทัพอากาศ ที่เชื่อมโยงให้สมาคมไทยซับคอน ให้ได้มีโอกาสพบผู้บริหารและทีมงานของ TAI ได้นำเสนอศักยภาพ และคุณภาพการผลิตของบริษัทสมาชิก จนได้รับการยอมรับจากทาง TAI และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สสว. กองทัพอากาศ และ TAI ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น (1) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของ TAI ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน 2 จ. ลพบุรี และที่อำเภอตาคลี จ. นครสวรรค์ (2) ทำโครงการโดรนต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนโดรนให้กับกองทัพอากาศ (3) ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ภาคพื้น โดยคนไทย 100% สำหรับใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานของ TAI (4) นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานมาจัดแสดงหาผู้ผลิตภายในประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Subcon Thailand 2020 เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็น MOU ฉบับนี้เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีกำลัง มีเทคโนโลยี การผลิตเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่เข้มแข็ง โดยคนไทยเพื่อคนไทย ลดการนำเข้า ลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป (AS 04/04/2021)

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน. ภาค 4เดินหน้าตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี สานต่อ“โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

1 กุมภาพันธ์ 2566 แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปีร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีพ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 ราย ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ เบลล่า ราณี พรีเซนเตอร์แว่นท็อปเจริญ มาร่วมพูดคุย พร้อมเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยเซเลบริตี้     จิตอาสา อาทิ เพ็ญเพ็ชรเพ็ญกุล, โชกุน สันธนะพานิช, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ชานนท์ ทิพย์กนก, กรกมล  ชิตพงศ์, รินทร์ณฐาอัจฉริยวัฒนกุล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ภัคญดา...

ห่างกันไกลไป 5 ปี แต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิม“The 38 Years Ago” กลับมาให้หายคิดถึงกับบ้านใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT

หลังจากที่วง Cover ในตำนานอย่าง The 38 Years Ago ห่างกันไปกว่า 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาเดินตามความฝันอีกครั้งพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ในบ้าน LOVEiS ENTERTAINMENT กับสมาชิก 2 คนเช่นเดิม อย่าง...

Viu จับมือ LOVEiS ENTERTAINMENT ผุดโปรเจ็กต์พิเศษได้ วง MEAN ร้องประกอบซี่รีย์ “Return Man ยอดรักนักทวงคืน”

Viu (วิว) ผู้ให้บริการภาพยนตร์และซีรี่ย์แบบสตรีมมิ่ง ที่บริการคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และคอยส่งมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมนับล้านในประเทศไทยระดับแนวหน้าแบบ OTT ระดับภูมิภาค ภายใต้การบริหารของ PCCW Media Group ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 49.4 ล้านคน จับมือร่วมกับค่ายเพลงที่ผลิตผลงานเพลงและมีศิลปินคุณภาพ อย่าง LOVEiS...

LINE เปิดตัวดิจิทัลกูรู LINE Certified Coach 2023จัดทัพใหญ่ ส่งต่อความรู้ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย

LINE for Business ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งสานต่อวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพ SME ไทย เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2023 ทีมกูรูดิจิทัลสุดแกร่ง ด้วยความเชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจในทุกแง่มุม พร้อมเดินสายให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแบบจัดเต็ม สู่ทุกธุรกิจ SME ทั่วไทย   หลายปีที่ผ่านมา LINE มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือ โซลูชั่นต่างๆ...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ ‘พี่ GON’ หนุนสังคมไร้เงินสดเสิร์ฟความสุขให้ล้นจุก เพียงสแกนจ่าย รับโปรสุดคุ้มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

• ดอลฟิน วอลเล็ท จับคู่กับพันธมิตร ‘ฟู้ดแพชชั่น’ สนับสนุนสังคมไร้เงินสดพร้อมส่งมอบความสุขให้ลูกค้าสแกนจ่าย ง่าย คุ้ม ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) เมื่อกดรับคูปองและสแกนจ่ายด้วย ดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000...

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์...