อว. เดินหน้า “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เขตภาคเหนือ หวังสร้างความเข้าใจสถาบันอุดมศึกษาเข้าถึง 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก Reinventing University

เชียงใหม่ 12 มีนาคม 2564 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวง อว.ได้ริเริ่ม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ ดังนั้น การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน อว.จึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการปฎิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)
2.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation)
3.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)
4.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation)
5.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง (Specialized & Professional)

สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการ “Reinventing University” ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน, รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก, ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รศ.อุเทน คำน่าน, ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายของ อว.กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค New Normal แนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องทำการปรับตัวและประเมินศักยภาพความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการบริหารงานภายในองค์กร ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงความชัดเจนตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ให้แนวทาง ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ถึงอุดมศึกษาไทย ในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นที่สามารถรองรับกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน

ทั้งนี้โดยมีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษาฯ

  1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ เช่น การกำหนดสัดส่วนของหลักสูตรทั้งที่เป็น Degree และ Non-Degree ที่สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯภายใน 5 ปี เป็นต้น
  2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อิงสมรรถนะและทักษะของบัณฑิต
  4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ

ในการลงพื้นที่ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ทั้งจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงในครั้งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการทราบถึงแนวทางนโยบายในอนาคต (ร่าง) ข้อกฎหมาย หรือ พรบ. และความสำคัญของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและกลุ่มมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตไปด้วยกัน

ด้าน รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ“พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยวางเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) ภายใต้โครงการ อาทิ การทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm การปลูกกัญาชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าความตั้งใจของมหาวิทยาลัยในการริเริ่มโครงการเหล่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมหาลัยที่จะสามารถตอบสนองตามต้องการของประเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์

กรุงศรี จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย

กรุงศรีย้ำความแกร่งเครือข่ายในอาเซียน จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย กรุงเทพฯ (19 เมษายน 2564) — กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้ากลยุทธ์ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการขยายธุรกิจสู่อาเซียน จัดงาน Krungsri Virtual...

KBTG จัดงานใหญ่แห่งปี KBTG Inspire เฟ้นหา 500 ยอดคนไอทีตัวจริงมาร่วมงาน

คนสายเทคฯ มารวมกันตรงนี้ งาน KBTG Inspire เปิดโอกาสให้สุดยอดคนไอทีมากฝีมือทุกระดับ ทั้งนิสิตนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนวัยทำงานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมงานกับ KBTG ภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษให้ได้ฝึกฝนทักษะพัฒนาตนเองและสอบสัมภาษณ์กว่า 30 ตำแหน่ง นอกจากโอกาสที่จะได้ทำงานกับ KBTG แล้ว ยังได้ทักษะความรู้ดี ๆ นำไปใช้งานรวมถึงได้เพื่อนใหม่ติดตัวกลับไปด้วย คาดสิ้นปีจะมีพนักงานใหม่กว่า 500...

Fly-Food แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารให้คนจีนในประเทศไทย ปรับกลยุทธ์ยกระดับความคุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าช่วงการแพร่ระบาด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด บริการดิจิทัลช่วยสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่างๆ มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาคส่วนต่างๆ จึงรีบเร่งดำเนินการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 78 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ถึง 40 ปี เปิดเผยกับ Deloitte ว่าตนเองใช้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาด ส่วนในประเทศไทย ผู้บริโภค...

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 ร่วมพูดคุยพันธมิตรทางธุรกิจ ผลักดันกลยุทธ์ New User Experience พร้อมส่งมอบประสบการณ์ด้านยานยนต์รูปแบบใหม่

กรุงเทพฯ – 19 เมษายน 2564 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 เชิญชวนนักลงทุนและนักธุรกิจเข้าร่วมฟังแนวทางการทำธุรกิจแบบใหม่ภายใต้กลยุทธ์ New...

“ครัวมาดาม” ชวนเชิญสมทบทุน 50 บาท/กล่อง …ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข้าวกล่องแทนกำลังใจของครัวมาดาม ครัวของชุมชนกลับมาอีกครั้ง เพื่อส่งต่อน้ำใจ แก่แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนามทั้ง 19 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว...

เอสโซ่ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM ช่วยปกป้องการสึกหรอได้เพิ่มขึ้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM (โมบิล ซูเปอร์) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม คุ้มค่าเหนือราคา นายมาโนช มั่นจิตจันทรา...