กระทรวง อว. บุกภาคเหนือจัดทัพโร้ดโชว์ Reinventing University เดินหน้าสร้างความเข้าใจ-แนะแนวทางสู่การพลิกมหาวิทยาลัยไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)เดินหน้าสู่อนาคต” ภาคเหนือ เพื่อชี้แจงแนวทางและข้อเสนอ หลักเกณฑ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนในวันศุกร์ที่12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของ อว กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค new normal” พร้อมด้วยการชี้แจงแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆะสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ Reinventing Universityและคณะอนุกรรมการฯ

นอกจากนี้ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ อนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา อนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน อนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้กระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย (Reinventing University) โดยมีเป้าหมายที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย ปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศ ผลิตบุคคลากรคุณภาพสูงที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...