อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จฯ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยกำหนดพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. – พช. จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก เพชรบุรี ลำปาง ยะลา สระบุรี อุดรธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดสตูล ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ให้บริการ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ใน 3 กรอบการดำเนินงาน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก เป็นไปตามแนวทาง อพ.สธ. เพื่อนำประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ.-พช.) ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งนี้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดแสดงผลการดำเนินงาน อพ.สธ. – พช. ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ย่านลิเภา พืชพื้นถิ่น ภูมิปัญญาแผ่นดิน ประโยชน์แท้แก่มหาชน” จากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2524 เป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักและให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “ย่านลิเภา” เป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรังสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากย่านลิเภา จนเข้าสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและต่างชาติ และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กลายเป็นแหล่งผลิตย่านลิเภาสำคัญ ส่งผลให้ย่านลิเภา ซึ่งเป็นพืชประเภทเถาวัลย์ที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ ใต้ต้นยาง ในสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดการขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ต้องมีการนำเข้าจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งใน 16 พื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. – พช. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการปลูก รักษาและเพาะขยายพันธุ์ย่านลิเภาภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากย่านลิเภา และได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผลประโยชน์” โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่า “ย่านลิเภา” ให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ รักษา ต่อยอดสร้างประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ อพ.สธ. – พช. ได้ในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ บริเวณโซน C มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

ภาพข่าว : ศพช.นครศรีธรรมราช
ข่าว : สทอ.พช.

ผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียนต้อนรับ คณะ Mrs. Tourism 2022​ วันที่ 28 กันยายน 2565 พร้อมเชิดชูแนวคิด A Mother Who Cares The World

นางสาวอุดมรัตน์ สุขประสิทธิ์ ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Mrs. Tourism 2022 ในโอกาสที่มาทำกิจกรรมในประเทศไทยและมาทำกิจกรรม ณ โรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ถนนพัฒนาการ 65 และสนามไดร้ฟกอล์ฟ วินด์มิลล์ อะรีน่า...

“แฟนผมน่ารัก” จูงยอดวิวพุ่งทะลุ 3 ล้าน “ต้าวโบว์” น่ารักเกินต้าน

ซิงเกิลเดี่ยว “แฟนผมน่ารัก” และ MV ของนางเอก “โบว์ เมลดา” ช่อง 3 ดังทะลุไมค์ หลังจากปล่อย MV ยังไม่พ้นวันยอดวิวก็พุ่งแรงเกินล้าน และยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด แฟนผมน่ารัก เกินไปครับ กับยอดไลค์...

5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญา พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้ง เชื้อโควิด-19

ทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า สร้างทางเลือกใหม่ ให้คนไทยอุ่นใจจากโควิด-19จากความตั้งใจนับปี ที่ร่วมผนึกกำลังจากองค์กรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร,...

บมจ.เออาร์ไอพี และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”...

รพ.สัตว์ทองหล่อ ส่งแบรนด์ Dr.Choice ผนึก กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) แบรนด์ Regalos เปิดตัวแคมเปญ “ของขวัญจากคุณหมอ” เผยต้นปี 66 มีเซอร์ไพรซ์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รพ.สัตว์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าของแบรนด์ Dr.Choice ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (PFG) ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแมวพรีเมี่ยม แบรนด์ Regalos – รีกาลอส เปิดตัว...

“ดีป้า” เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์

26 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ร่วมกับ สถาบันไอเอ็มซี เผยผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสหากรรมดิจิทัลไทย ประจำปี 2564 ใน 3 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ...