พช. จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจ

เปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการการประกวด ดังนี้ 1. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 3. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4. นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 5. นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 6. นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 7. รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8. ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9. ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา อาจารย์สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 11. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ นักวิชาการอิสระ สาขาเภสัชกรรมและบริหารสาธารณสุข 12. ดร.สุกิต เอื้อมหเจริญ นักวางแผนยุทธศาสตร์และการปั้นแบรนด์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรความรู้ (KBRI) ภายใต้บริษัท เคดีอาร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13. นายสักขี แสนสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ ด้านบรรจุภัณฑ์ 14. นายสนั่น บุญลา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 15. นายสุรเชษฐ ไชยอุปละ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16. นายปรีชา ฉัตรวัฒนานันท์ นักวิชาการอิสระ สาขาเภสัชกรรม 17. นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเลขานุการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 18. นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภายในจังหวัดผนึกกำลังองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อให้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การแข่งขันทางการตลาดได้ โดยโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) มีกระบวนการ ดังนี้


กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) หรือระดับ 1 – 3 ดาว จังหวัดละ 20 กลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป้าหมาย คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 76 จังหวัด รวมทั้งหมด 1,520 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความเด่น มีนวัตกรรม จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้จังหวัด โดยเครือข่าย KBO จังหวัด ก็จะประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จะทำการพัฒนา จากนั้นก็จะทำแผนการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาตามแผน ทำการทดสอบตลาด หลังจากที่กระบวนการดำเนินการพัฒนาของเครือข่าย KBO จังหวัดดำเนินการแล้วเสร็จ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เชิญเครือข่าย KBO ทุกจังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาในปีนี้ มาร่วมประกวดเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12- 14 สิงหาคม 2565
โดยการประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รอบ
– รอบแรก คัดให้เหลือ 8 จังหวัด จากทั้งหมด 76 จังหวัด
1. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มพญาไพร ผลิตน้ำตบจากสารสกัดเปลือกกล้วยไข่
2. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดปัตตานี กลุ่มตานีลิเชียส ผลิตภัณฑ์แกงไตปลา 5 วัน 5 เมนู
3. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มละมุด 100 ปี ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมละมุดอยุธยา
4. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพังงา กลุ่มสวนสนุก ผลิตภัณฑ์ลูกจันทน์
5. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ช๊อคโกมะ ขนมงากลมผสมช็อกโกแลต
6. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์โมกมันราชบุรีเบญจสิริ
7. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบมีกระดุมหน้า
8. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยเบญจศรี

    - รอบสอง คัดเลือกผู้ชนะเป็นลำดับ จาก 8 จังหวัดที่เข้ารอบ โดยมีลำดับรางวัล ดังนี้ 
    1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
    2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
    3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
    4) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรางวัลผู้ชนะเป็นลำดับ และมีพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชน แฟนพันธุ์แท้ OTOP มาเที่ยวชมงาน เลือก ชม ช้อป ชิม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน” ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยตลอดการจัดงานครั้งนี้เรามีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมงานทุกท่าน

เรื่องนี้! ต้องขยี้ กับ สายฝน ชีช้าง Weekly เรื่องลำล้วนๆ ม่วนคักๆ ของแก๊ง “ดวงใจเทวพรหม”

สัปดาห์นี้พิธีกรสาวสายฝนจะพามาดู สเต็ปการแดนซ์ของนักแสดงละครชุด “ดวงใจเทวพรหม” ก่อนขึ้นโชว์ในงานเปิดวิกบิ๊ก3 Best & Beyond วันที่ 3 ตุลาคม นี้กลัฟ คณาวุฒิ - จีน่า ญีนา จาก ลออจันทร์ไมกี้...

เรียนรู้สาเหตุภาวะโลกเดือด พากิน 3ร้านเด็ดย่านอารีย์ ลุ้นกับ 2เซียนพนันในตำนาน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน นี้ทาง ช่อง3

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับรายการ Digital Thailand เอิ้น ปานระพี จะพาทุกคนไปพบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างภาวะโลกเดือดที่ตอนนี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอากาศร้อนมากขึ้นทุกปีและสภาพอากาศที่แปรปรวนกว่าเดิม แล้วสาเหตุหลักที่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกเดือดคืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์อย่างเราที่อาศัยอยู่บนโลก เราต้องแก้ปัญหาอย่างไร แล้ว Carbon neutrality และ Net zero emissions...

แอลทีบายคอตโต้ ส่งแผ่นปูพื้นอินเทอร์ล็อคแบบ G PUZZLE COLLECTION เจาะตลาดฟิตเนสรองรับการขยายตัวความต้องการพื้นที่ออกกำลังกายทั้งแบบคอมมิวนิตี้ และแอดโฮม

LT By COTTO (แอลทีบายคอตโต้) ขานรับเทรนด์ออกกำลังกายกลับมาสร้างกระแส สอดรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งติดกลุ่มธุรกิจกลุ่มคนรักสุขภาพกลับมาสร้างสีสัน ส่ง แผ่นปูพื้นอินเทอร์ล็อคแบบ G PUZZLE COLLECTION (จี พัสเซิล คอลเลคชั่น) นวัตกรรมแผ่นปูพื้นใหม่ล่าสุดที่อัดแน่นทั้งศักยภาพของวัสดุปูพื้นเพื่อรองรับการออกกำลังกาย ทั้งในแบบส่วนตัว สปอร์ตคลับ หรือโรงยิม และรูปแบบการบริการติดตั้ง ที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาการเติบโตสูง หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัว...

นายกฯ เดินงานOTOP Midyear 2023 เมืองทองธานี ให้กำลังใจผู้ประกอบการ

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2023...

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จับมือ GENTLEWOMAN เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ผลักดันพลังแห่งแฟชั่นให้กับทุกเพศ

คอลเลกชั่น ‘DHL’s Timeless Journey: The Irreversible Spin by GENTLEWOMAN’ ได้รับแรงบันดาลใจจากพนักงานคูเรียร์ของดีเอชแอลที่ทำงานทุกวันเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ และขยายธุรกิจไปทั่วโลก

สวพส. “คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2566เผย แต่ละรางวัลตอบโจทย์การพัฒนาบนพื้นที่สูงได้อย่างยอดเยี่ยม

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "คู่วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง" รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี เรื่อง "ระบบตลาดน่าน” สร้างคุณค่าสู่สังคมคุณภาพด้วยเศรษฐกิจสีเขียว