สวพส. เปิดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 11-12 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือสวพส. จัดกิจกรรม “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ขึ้นกล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน (วันที่ 11-12 สิงหาคมม 2565) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2565 – นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การจัดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากงานวิจัย และองค์ความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ สวพส.ให้พัฒนาสู่การเป็งองค์กรแห่งการเรียนรู้

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สวพส.เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นในรูปแบบการบรรยาย ที่น่าสนใจ เช่น ผลงานจากโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เรื่อง “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ผลงานเด่นจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ เรื่อง “หยุดฝิ่น แก้จน คนถิ่นฝิ่น” นอกจากนี้ มีการนำเสนอ Best practices เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวพส. โดยเน้นผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่โดดเด่นและได้รับรางวัลต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานเพื่อแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) การบริหารจัดการทรัพยากรแผนผังพัฒนาชุมชน สร้างสิทธิการใช้ที่ดิน พัฒนาน้ำ ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมรักษาทรัพยากร และการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยผู้นำและสถาบันเกษตรกร

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการพร้อมการนำเสนอโดยผู้แทนชุมชน – หน่วยงาน ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่

โซน 1 นิทรรศการกลาง สวพส. ร่วมกับหน่วยงาน
โซน 2  มิติเศรษฐกิจ : แก้ไขความจนแบบพุ่งเป้า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โซน 3 มิติสังคม : พัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
โซน 4 มิติสิ่งแวดล้อม : คนอยู่ร่วมกับป่า พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้ง
โซน 5 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (HRDI GIS Portal)
โซน 6 องค์ความรู้ใหม่ จากงานวิจัยสู่การพัฒนา

โซน 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยผู้นำและสถาบันเกษตรกร
โซน 8 การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (HRDI GIS Portal)
โซน 9 องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยสู่การพัฒนา
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกเหนือจากการจัดงาน “วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกร สวพส. การร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ การปลูกข้าววันแม่ การตัดแต่งกิ่งไม้ผล ไม้ยืนต้น และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาในบริเวณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย

ผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียนต้อนรับ คณะ Mrs. Tourism 2022​ วันที่ 28 กันยายน 2565 พร้อมเชิดชูแนวคิด A Mother Who Cares The World

นางสาวอุดมรัตน์ สุขประสิทธิ์ ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Mrs. Tourism 2022 ในโอกาสที่มาทำกิจกรรมในประเทศไทยและมาทำกิจกรรม ณ โรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ถนนพัฒนาการ 65 และสนามไดร้ฟกอล์ฟ วินด์มิลล์ อะรีน่า...

“แฟนผมน่ารัก” จูงยอดวิวพุ่งทะลุ 3 ล้าน “ต้าวโบว์” น่ารักเกินต้าน

ซิงเกิลเดี่ยว “แฟนผมน่ารัก” และ MV ของนางเอก “โบว์ เมลดา” ช่อง 3 ดังทะลุไมค์ หลังจากปล่อย MV ยังไม่พ้นวันยอดวิวก็พุ่งแรงเกินล้าน และยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด แฟนผมน่ารัก เกินไปครับ กับยอดไลค์...

5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญา พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้ง เชื้อโควิด-19

ทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า สร้างทางเลือกใหม่ ให้คนไทยอุ่นใจจากโควิด-19จากความตั้งใจนับปี ที่ร่วมผนึกกำลังจากองค์กรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร,...

บมจ.เออาร์ไอพี และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”...

รพ.สัตว์ทองหล่อ ส่งแบรนด์ Dr.Choice ผนึก กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) แบรนด์ Regalos เปิดตัวแคมเปญ “ของขวัญจากคุณหมอ” เผยต้นปี 66 มีเซอร์ไพรซ์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รพ.สัตว์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าของแบรนด์ Dr.Choice ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (PFG) ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแมวพรีเมี่ยม แบรนด์ Regalos – รีกาลอส เปิดตัว...

“ดีป้า” เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์

26 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ร่วมกับ สถาบันไอเอ็มซี เผยผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสหากรรมดิจิทัลไทย ประจำปี 2564 ใน 3 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ...