พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Grand Hall ประชุมและนิทรรศการไบเทค

    สมาคม THAI SUBCON ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน ร่วมกับ วว. GISDA และ TAI และร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564 ณ ห้อง Grand Hall 201
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISDA) และบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมมือกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายเพื่อร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสี่ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) โดยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการสร้าง และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมกับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการทดสอบชิ้นงาน และให้การรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน AS9100D ทำให้ผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยในชิ้นส่วนอากาศยานที่ผลิตภายในประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบัน วว. พลอากาศเอกศุภชัย สายเงิน   กรรมการผู้จัดการ TAI  นายเกียรติศักดิ์   จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon  และ นายปกรณ์  อาภาพันธุ์   ผู้อำนวยการ  GISTDA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานในวันนี้ และในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวัฒน์
หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ GISTDA นาวาอากาศโทสุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TAI
นายสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ Thai Subcon  และ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้ง 4 องค์กรจะร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ที่สร้างทดแทนผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานและประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล 3) สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการการวิจัย พัฒนา และผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ 4) จัดฝึกอบรมและจัดประชุมวิชาการ


การเผยแพร่บทความทางวิชาการและ / หรือการจัดทำโครงการให้คำปรึกษาและแนะแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 5) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์องค์กรของทั้งสี่หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 7) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 8) สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในการบริหารการจัดการองค์กรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ยิ่งไปกว่านั้นสมาคม THAI SUBCON ยังได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ ลงนามความร่วมมือร่วมกัน โดยมีนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคม Thai Subcon และนายเกริก กลมเกลียว ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมพัฒนาชิ้น


ส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การขนส่ง หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมสร้างโซ่คุณค่า (Supply Chain) ให้แข็งแกร่งภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ โครงการ Supply Chain Management เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ต่อไป บริษัทพนัสฯ นั้นมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการผลิตอุปกรณ์การขนส่งที่มีคุณภาพ และยังต่อยอดขยายสายการผลิตไปสู่รถบรรทุกที่ใช้ในข้ารางชการทหาร การย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการลงนามความร่วมมือในวันนี้ร่วมกับสมาคม Thai Subcon ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และมีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นสมาชิกมากกว่า 400 ราย

เลือกเครื่องหอมบ้านเป็นของขวัญให้คนรู้ใจ คิดถึง เมซอง แบร์เช่ ปารีส

เครื่องหอมสำหรับบ้านเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่คนมักจะเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่กันในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ และโอกาสสำคัญๆ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องหอมที่ถูกกับจริตผู้รับ ทั้งสไตล์การใช้งาน กลิ่นที่ชื่นชอบ เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงการเอาใจใส่และเลือกเฟ้นมาอย่างดี ยิ่งจะทำให้ผู้รับประทับใจมากเป็นทวีคูณ เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ พีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ครั้งแรกของการจับมือระหว่างดอลฟิน วอลเล็ท ผู้นำธุรกิจการชำระเงินบนช่องทางดิจิทัล (E-Payment) และพีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์ ผู้บริหารธุรกิจรถยนต์มือสองชั้นนำ มอบความสะดวกสบายอีกขั้นแก่ลูกค้าด้วยการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทได้ง่ายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ดอลฟินเล็งขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดรถยนต์มือสอง แนวโน้มโตต่อเนื่อง พร้อมจับคู่พีวายคาร์สเซ็นเตอร์ต่อยอดนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษแก่ลูกค้า กรุงเทพฯ, ประเทศไทย...

อธิบดี พช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 ก.ค. 65) เวลา 07:00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี...

ตอบรับ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กรeCloudvalley จัดสัมมนาใหญ่ Quick start your modernized data analytics Thailand edition 2022

(30 มิถุนายน 2565) eCloudvalley จับมือ AWS และพันธมิตรธุรกิจ จัดงานสัมมนาตอกย้ำ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร ภายใต้หัวข้อ Quick start your modernized data...

SUSUNN ขานรับกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมชูบริการใหม่ แบบครบชุด

ตอบรับกลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ จัดเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการ SUSUNN (ซูซัน) ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้ให้บริการ (Solution Provider ) ด้านวิศวกรรม พลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม ในระดับอาเซียนด้วย ดิจิตอลเทคโนโลยี...

เครื่องล้างพื้นทำความสะอาดพื้น มาแรงแห่งปี 2565! JIMMY Sirius HW10

เครื่องทำความสะอาด 3in1 แบบไร้สาย ง่ายครบจบ ทุกไลฟ์สไตล์ปรับสั้นยาวได้ ไม่ต้องก้มๆเงยๆดูด ถู ล้างพื้น พร้อมทำความสะอาดตัวเองได้ จบในเครื่องเดียว