กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าหนุนพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อเป็นต้น

แบบด้านการบริหารจัดการหนี้ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 – 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 27 จังหวัด รวม 168 คน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ และเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี พช. กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างทั่วถึง นโยบาย การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในหมู่บ้าน/ชุมชน
มีแหล่งทุนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกองทุนที่รัฐให้การสนับสนุน และกองทุนที่ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกมีหนี้สินซ้ำซ้อนหลายกองทุนทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ทำให้มีการดำเนินชีวิตสู่เข้าสู่วงจรการเป็นหนี้หมุนเวียน “กู้หลายที่ เป็นหนี้หลายทาง ประกอบกับวิกฤติที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ครัวเรือนขาดสภาพคล่อง มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ถูกปรับลดเงินเดือน ถูกเลิกจ้างงาน และ จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ประชาชนประสบปัญหาทางการเงิน มีหนี้สินภายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา มีการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” โดยการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินในชุมชน ให้เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนด้วยวิธีการที่เหมาะสมทำให้ครัวเรือนเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สิน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลด ปลดหนี้ ได้ในที่สุด ปัจจุบันมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 1,138 แห่ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด

อธิบดี พช. กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ จำนวน 54 แห่ง ในพื้นที่ 49 จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ในพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ เพิ่มเติมอีกจำนวน 27 จังหวัด (27 แห่ง) โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ปัจจุบันมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 แห่ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่เตรียมความพร้อมจะจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปีต่อไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องทางการเงินแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และพัฒนากร จำนวน 27 จังหวัด ดังนี้
1) ภาคกลาง 10 จังหวัด ประกอบด้วย อ่างทอง ลพบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์
2) ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย หนองบัวลำภู อุดรธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม
4) ภาคใต้ 6 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล พังงา ภูเก็ต

ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ผู้เกี่ยวข้อง และขอให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ…นายสมคิด กล่าวทิ้งท้าย

เลือกเครื่องหอมบ้านเป็นของขวัญให้คนรู้ใจ คิดถึง เมซอง แบร์เช่ ปารีส

เครื่องหอมสำหรับบ้านเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่คนมักจะเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่กันในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ และโอกาสสำคัญๆ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องหอมที่ถูกกับจริตผู้รับ ทั้งสไตล์การใช้งาน กลิ่นที่ชื่นชอบ เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงการเอาใจใส่และเลือกเฟ้นมาอย่างดี ยิ่งจะทำให้ผู้รับประทับใจมากเป็นทวีคูณ เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ พีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ครั้งแรกของการจับมือระหว่างดอลฟิน วอลเล็ท ผู้นำธุรกิจการชำระเงินบนช่องทางดิจิทัล (E-Payment) และพีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์ ผู้บริหารธุรกิจรถยนต์มือสองชั้นนำ มอบความสะดวกสบายอีกขั้นแก่ลูกค้าด้วยการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทได้ง่ายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ดอลฟินเล็งขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดรถยนต์มือสอง แนวโน้มโตต่อเนื่อง พร้อมจับคู่พีวายคาร์สเซ็นเตอร์ต่อยอดนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษแก่ลูกค้า กรุงเทพฯ, ประเทศไทย...

อธิบดี พช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 ก.ค. 65) เวลา 07:00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี...

ตอบรับ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กรeCloudvalley จัดสัมมนาใหญ่ Quick start your modernized data analytics Thailand edition 2022

(30 มิถุนายน 2565) eCloudvalley จับมือ AWS และพันธมิตรธุรกิจ จัดงานสัมมนาตอกย้ำ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร ภายใต้หัวข้อ Quick start your modernized data...

SUSUNN ขานรับกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมชูบริการใหม่ แบบครบชุด

ตอบรับกลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ จัดเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการ SUSUNN (ซูซัน) ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้ให้บริการ (Solution Provider ) ด้านวิศวกรรม พลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม ในระดับอาเซียนด้วย ดิจิตอลเทคโนโลยี...

เครื่องล้างพื้นทำความสะอาดพื้น มาแรงแห่งปี 2565! JIMMY Sirius HW10

เครื่องทำความสะอาด 3in1 แบบไร้สาย ง่ายครบจบ ทุกไลฟ์สไตล์ปรับสั้นยาวได้ ไม่ต้องก้มๆเงยๆดูด ถู ล้างพื้น พร้อมทำความสะอาดตัวเองได้ จบในเครื่องเดียว