พช. เสริมแกร่ง IT ฝึกอบรม CDD GIS Literacy บุคลากร ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

11 พฤษภาคม 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Government) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียว สร้างความโปร่งใสในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการจะปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ จึงได้จัดหาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ (Real – Time Processing) สนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ (Geographic Information System : GIS) ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย”

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า “กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2) หลักสูตรการใช้งานชอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ) 3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ (On The Job Training) ในการสร้างแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ) และ 4) หลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาชุมชน และเว็บแผนที่อธิบายข้อมูล (Web Portal) สำหรับให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน โดยมีทั้งผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


ปัจจุบันนี้กระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการและการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดหาจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้แก่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน (CDD GIS Literacy) และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป” อธิบดี พช. กล่าว

“สวยเกินต้าน ราคาโดนใจ ” ควันหลงอีกรายของกลุ่ม COTTO จากงานสถาปนิก 65นี้.

.. เป็นผลงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเอสซีจี เซรามิกส์ คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมวัสดุแผ่นปูพื้น แบบ Smart Flexible ของแอลที บาย คอตโต้ (LT by COTTO) ภายใต้การดูแลของ...คุณสมกุล บุญมา ผู้จัดการ...

เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

"มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหนมีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร"กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

 “SNNP” ออก “เมจิกฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา” รส “มะนาว” ใหม่

อร่อยผ่อนคลาย จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เซเว่นฯ 26 พ.ค.นี้ ตอกย้ำความสำเร็จจากกระแสตอบรับของผู้บริโภค กระแสตอบรับดีเกินคาด หลังจากเปิดตัว “เมจิก ฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา”...

ปังสนั่นโซเชียล “ปมเสน่หา” ทำคนดูน้ำตานอง ลุ้นหนักชีวิตรัก “พายุ-ปาริฉัตร” ในตอนสุดท้าย! ​ตรึงผู้ชมติดหนึบน้ำตานองหน้ากันเลยทีเดียว สำหรับ 2 ตอนสุดท้าย

ก่อนจบของละคร “ปมเสน่หา” ทางช่อง 3 ผลงานสุดปั๊วะของผู้จัด “เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย” นำแสดงโดย “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” และ “แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด” ที่เรียกว่าตอนนี้วิ่งสู่จุดเดือดของจริง...

แฟนคลับฟิน! “เพื่อน คณิน” ขึ้นแท่นคิวทอง ดวงรุ่งพุ่งแรง ละครออน 4 เรื่อง ยาว 7 วันรวด! ​ขึ้นแท่นหนุ่มฮอตไฟแรงเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ”

หนุ่มหน้าหวานรอยยิ้มพิฆาต ที่ครองหน้าจอช่อง 3 มาราธอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึง 7 วันรวด จะมีเรื่องไหนตามมาส่องไปพร้อมกันเลย​กำลังถูกพูดกันอย่างล้นหลามกับการสลัดลุคสุดคูล เป็นหนุ่มเกษตร เจ้าของฟาร์มบุหงามาลี ในบท “ภิไธย” เรียกว่าหลังออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอนก็สามารถตกสาวเล็กสาวใหญ่ได้เป็นแถว กับความหล่อ ดุ โหด ในละคร...

หลบหน่อยแม่จะเดิน “มาร์กี้-จอย-หญิง” แท็กทีม ! สะท้อนชีวิต “มามี้” ทัชใจคนดู “มามี้ที่รัก” ละครช่อง 3

ที่ตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องราวปัญหาครอบครัวของ 3 มามี้ไปอย่างเข้มข้นจนถูกอกถูกใจคนดูยิ่งนัก ซึ่งดาราที่ผู้จัดละคร “เอิน ณิธิภัทร์” ขอคิวมารับบท 3 มามี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นดาราสาวตัวท็อปในวงการบันเทิงไทยที่ทุกคนรู้จักกันดี “มาร์กี้ ราศรี”, “จอย รินลณี” และ “หญิง รฐา”...