“ชัยวุฒิ” รมว. ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ. หนองคาย เร่งการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ

ในระดับพื้นที่ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดทำโครงการสำคัญ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า     การปฏิบัติงานโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่  6 – 7 พฤษภาคม 2565

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ในวันนี้     (7 พฤษภาคม 2565) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตรวจจุดบริการ Free WiFi สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้แก่ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (สธอ.) และ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565

“ผมขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับคุณมาดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งการตอบแบบสอบถามกับคุณมาดี ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผมขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     พ.ศ. 2562 และที่สำคัญทุกความร่วมมือของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” นายชัยวุฒิฯ กล่าว

“สำหรับโครงการ สธอ. ในปีนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยมี “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่ของ สสช. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการด้วย” นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าว 

นางปิยนุช วุฒิสอน เสริมว่า “เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดที่ลงไปเก็บข้อมูล ได้ผ่านการตรวจ ATK สวมใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด”

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานเป็นครั้งแรก โดย สสช. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต และ    ความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรม     ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 28 เมษายน –          18 พฤษภาคม 2565 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ รมว. ดีอีเอส ได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล         ความคิดเห็นของประชาชนในครัวเรือนตัวอย่างด้วย

ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิฯ ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเร่งการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง ฯ ในระดับพื้นที่ ได้แก่

  1. เยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพหนองคาย เพื่อติดตามการให้บริการประชาชนในพื้นที่   การให้บริการรับ-ส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง การส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายขายบนเว็บไซต์ Thailandpostmart 
  2. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Free WIFI ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเมืองหนองคาย และให้บริการโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการนำเสนอขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่าน Thailand Pass การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักร

—————————————————–

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติ

เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

"มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหนมีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร"กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

 “SNNP” ออก “เมจิกฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา” รส “มะนาว” ใหม่

อร่อยผ่อนคลาย จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เซเว่นฯ 26 พ.ค.นี้ ตอกย้ำความสำเร็จจากกระแสตอบรับของผู้บริโภค กระแสตอบรับดีเกินคาด หลังจากเปิดตัว “เมจิก ฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา”...

ปังสนั่นโซเชียล “ปมเสน่หา” ทำคนดูน้ำตานอง ลุ้นหนักชีวิตรัก “พายุ-ปาริฉัตร” ในตอนสุดท้าย! ​ตรึงผู้ชมติดหนึบน้ำตานองหน้ากันเลยทีเดียว สำหรับ 2 ตอนสุดท้าย

ก่อนจบของละคร “ปมเสน่หา” ทางช่อง 3 ผลงานสุดปั๊วะของผู้จัด “เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย” นำแสดงโดย “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” และ “แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด” ที่เรียกว่าตอนนี้วิ่งสู่จุดเดือดของจริง...

แฟนคลับฟิน! “เพื่อน คณิน” ขึ้นแท่นคิวทอง ดวงรุ่งพุ่งแรง ละครออน 4 เรื่อง ยาว 7 วันรวด! ​ขึ้นแท่นหนุ่มฮอตไฟแรงเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ”

หนุ่มหน้าหวานรอยยิ้มพิฆาต ที่ครองหน้าจอช่อง 3 มาราธอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึง 7 วันรวด จะมีเรื่องไหนตามมาส่องไปพร้อมกันเลย​กำลังถูกพูดกันอย่างล้นหลามกับการสลัดลุคสุดคูล เป็นหนุ่มเกษตร เจ้าของฟาร์มบุหงามาลี ในบท “ภิไธย” เรียกว่าหลังออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอนก็สามารถตกสาวเล็กสาวใหญ่ได้เป็นแถว กับความหล่อ ดุ โหด ในละคร...

หลบหน่อยแม่จะเดิน “มาร์กี้-จอย-หญิง” แท็กทีม ! สะท้อนชีวิต “มามี้” ทัชใจคนดู “มามี้ที่รัก” ละครช่อง 3

ที่ตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องราวปัญหาครอบครัวของ 3 มามี้ไปอย่างเข้มข้นจนถูกอกถูกใจคนดูยิ่งนัก ซึ่งดาราที่ผู้จัดละคร “เอิน ณิธิภัทร์” ขอคิวมารับบท 3 มามี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นดาราสาวตัวท็อปในวงการบันเทิงไทยที่ทุกคนรู้จักกันดี “มาร์กี้ ราศรี”, “จอย รินลณี” และ “หญิง รฐา”...

ออฟฟิศเมท และ บีทูเอส มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

คุณอเล็กซองด์ ฮัมเมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และคุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยพนักงานตัวแทนออฟฟิศเมท และ บีทูเอส ร่วมปันน้ำใจมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมมูลค่า...