SEAC แท๊กทีม เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เสริมนโยบาย อว. สร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เรียน 1 คอร์ส ได้ 2 ประกาศนียบัตร

SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree ชูคอร์สระดับโกลบอล “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสถาบันระดับโลก SimpliLearn พร้อมยกทัพอาจารย์แถวหน้า และนักธุรกิจชั้นนำ ของประเทศไทยเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่ออัพสกิลคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ตอบโจทย์ตรงจุดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “เมื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและ ความผันผวนของโลกธุรกิจ ทำให้ “คน” ต้อง Reskill & Upskill อย่างต่อเนื่อง โดยบทสรุปของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” มีเนื้อความที่ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีก 2 ปีข้างหน้า ว่าจะมีจำนวนงานกว่า 77 ล้านตำแหน่งหายไป แต่กลับกันจะมีตำแหน่งงานใหม่ เกิดขึ้นถึง 130 ล้านตำแหน่ง นั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองให้เท่าทัน ปรับตัวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตัวแปรเสริมที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ EdTech ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างศักยภาพ “คน” ในทุกๆ แง่มุม และส่งผลให้ “คน” ในตลาดแรงงานต้องเร่งก้าวให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลก ให้ไม่ถูกลืมและทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่ง SEAC ได้เล็งเห็นนัยยะสำคัญจึงมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับศักยภาพ “คน” ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ที่ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ของคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะกำลังคน ของประเทศ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการ Reskill และ Upskill ทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้อย่างเท่าทัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งต้องการนักเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะ Hard Skills และ Essential Skills จนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เท่าทันฟันเฟืองเศรษฐกิจของโลก โดยความร่วมมือของคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้สอดคล้องนโยบายพัฒนากำลังคน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 500 หลักสูตร คลอบคลุม 1,000 ทักษะแห่งอนาคต เพื่อสร้างคนภายใต้บริบท ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญที่ Lifelong Education หรือการศึกษาตลอดชีวิต มากกว่า Higher Education หรือระดับอุดมศึกษา”

สำหรับหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอความเข้มข้นของเนื้อหาที่เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรที่ถอดรหัส ความต้องการของแรงงานปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่มีเครือข่ายนักธุรกิจอันแข็งแกร่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมอัพเดทตลอดเวลา ได้แก่

• The New Economy in the 21st Century ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ไปใช้ตอบโจทย์ ความต้องการเชิงธุรกิจ พร้อมเกาะติดทุกเทรนด์น่าจับตามอง
• Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น
• Game Theory and Managerial Economics ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เจาะลึกกลยุทธ์ ตลาดคู่แข่ง พร้อมวางแผนธุรกิจให้ได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งได้เตรียมเปิดหลักสูตรแรก Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น อัดแน่นด้วยเนื้อหากว่า 50 ชั่วโมง ดีไซน์การเรียนแบบ Blended Learning ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบ Online Course, Classroom, Virtual Class และ Social Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้วยเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอง ยูน รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้เชิญอาจารย์พิเศษ มาร่วมแบ่งปันมุมมองการดำเนินธุรกิจ กับการเรียนแบบ Social Learning อาทิ คุณนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เป็นต้น อีกทั้ง ผนึกทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC อาทิ คุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Master Trainer of Outward Mindset เป็นต้น สิ่งสำคัญกับคอร์สเรียนแบบ Advance Online Course ที่ส่งตรงจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง SimpliLearn กับ “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร “Economic and Business Data Analysis” จะได้รับ 2 ประกาศนียบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SimpliLearn สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “SEAC เชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด และไม่เคยหยุดยั้ง ในการคัดสรรเนื้อหา และหลักสูตรจากพันธมิตที่มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินหน้า Reskill และ Upskill เสริมทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันให้กับคนไทยได้อัพสกิล เพื่อเพิ่มศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เตรียมพร้อมรับมืองานและทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น”

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://bit.ly/3r47tQu
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดอบรมได้ที่อีเมล taya.d@chula.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-218-6238 ต่อ 1

“สตางค์-วี-แพนด้า BNK48” ยกแก๊งแจกความสดใส

ประเดิมรายการน้องใหม่สามพลัสใน “CH3Plus รับแขก” CH3Plus เปิดตัวรายการใหม่แกะกล่อง CH3Plus รับแขก วาไรตี้สุดสนุกที่จะพาเกสต์มาทัวร์ในโลกของช่อง 3 พร้อมมินิเกมและมินิโชว์ที่จัดให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ! ประเดิมเทปแรกกับ 3 สาวจากวง BNK48...

! “กะรัตรัก” กระแสแรง ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ 3 วันรวด

“แอน- เจมส์ จิรายุ-น้องไฟซัล” โปรยเสน่ห์จนหลงรักยกให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ทำให้ใจฟู สำหรับละคร “กะรัตรัก” กับกระแสความสนุก ความน่ารัก ของคู่ แอน ทองประสม และ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ที่จักรวาลจัดให้สมใจแฟนละคร การันตีด้วยฟีดแบคในโลกออนไลน์ที่ฮอตเปรี้ยงปร้างขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์...

แคมเปญผู้บริโภคที่รัก ชี้คะแนนการสำรวจนโยบายสาธารณะฯ ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยสูงขึ้น

ย้ำพลังเสียงผู้บริโภคมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจห้างค้าปลีกฯ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น      แคมเปญผู้บริโภคที่รัก โดยมูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ Oxfam (อ็อกแฟม) ประเทศไทย จัดงาน “เปิดคะแนนซูเปอร์ฯ ไทย ปี...

ESRI จัดงาน TUC2021 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ERSI) จัดงาน Thai GIS User Conference 2021 หรือ TUC2021 สัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ครั้งที่ 25 ในรูปแบบ Virtual...

โลตัสส์ ผนึกกำลัง SMART SME EXPO ช่วยคนตัวเล็ก ดัน SME ขึ้นห้าง

จัดใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อผู้ประกอบการไทย วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2564 ฮอลล์ 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี “โลตัสส์” ประกาศจับมือ “บริษัท พีเอ็มจี...