SEAC แท๊กทีม เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เสริมนโยบาย อว. สร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เรียน 1 คอร์ส ได้ 2 ประกาศนียบัตร

SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree ชูคอร์สระดับโกลบอล “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสถาบันระดับโลก SimpliLearn พร้อมยกทัพอาจารย์แถวหน้า และนักธุรกิจชั้นนำ ของประเทศไทยเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่ออัพสกิลคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ตอบโจทย์ตรงจุดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “เมื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและ ความผันผวนของโลกธุรกิจ ทำให้ “คน” ต้อง Reskill & Upskill อย่างต่อเนื่อง โดยบทสรุปของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” มีเนื้อความที่ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีก 2 ปีข้างหน้า ว่าจะมีจำนวนงานกว่า 77 ล้านตำแหน่งหายไป แต่กลับกันจะมีตำแหน่งงานใหม่ เกิดขึ้นถึง 130 ล้านตำแหน่ง นั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองให้เท่าทัน ปรับตัวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตัวแปรเสริมที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ EdTech ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างศักยภาพ “คน” ในทุกๆ แง่มุม และส่งผลให้ “คน” ในตลาดแรงงานต้องเร่งก้าวให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลก ให้ไม่ถูกลืมและทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่ง SEAC ได้เล็งเห็นนัยยะสำคัญจึงมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับศักยภาพ “คน” ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ที่ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ของคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะกำลังคน ของประเทศ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการ Reskill และ Upskill ทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้อย่างเท่าทัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งต้องการนักเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะ Hard Skills และ Essential Skills จนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เท่าทันฟันเฟืองเศรษฐกิจของโลก โดยความร่วมมือของคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้สอดคล้องนโยบายพัฒนากำลังคน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 500 หลักสูตร คลอบคลุม 1,000 ทักษะแห่งอนาคต เพื่อสร้างคนภายใต้บริบท ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญที่ Lifelong Education หรือการศึกษาตลอดชีวิต มากกว่า Higher Education หรือระดับอุดมศึกษา”

สำหรับหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอความเข้มข้นของเนื้อหาที่เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรที่ถอดรหัส ความต้องการของแรงงานปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่มีเครือข่ายนักธุรกิจอันแข็งแกร่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมอัพเดทตลอดเวลา ได้แก่

• The New Economy in the 21st Century ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ไปใช้ตอบโจทย์ ความต้องการเชิงธุรกิจ พร้อมเกาะติดทุกเทรนด์น่าจับตามอง
• Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น
• Game Theory and Managerial Economics ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เจาะลึกกลยุทธ์ ตลาดคู่แข่ง พร้อมวางแผนธุรกิจให้ได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งได้เตรียมเปิดหลักสูตรแรก Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น อัดแน่นด้วยเนื้อหากว่า 50 ชั่วโมง ดีไซน์การเรียนแบบ Blended Learning ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบ Online Course, Classroom, Virtual Class และ Social Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้วยเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอง ยูน รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้เชิญอาจารย์พิเศษ มาร่วมแบ่งปันมุมมองการดำเนินธุรกิจ กับการเรียนแบบ Social Learning อาทิ คุณนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เป็นต้น อีกทั้ง ผนึกทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC อาทิ คุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Master Trainer of Outward Mindset เป็นต้น สิ่งสำคัญกับคอร์สเรียนแบบ Advance Online Course ที่ส่งตรงจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง SimpliLearn กับ “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร “Economic and Business Data Analysis” จะได้รับ 2 ประกาศนียบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SimpliLearn สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “SEAC เชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด และไม่เคยหยุดยั้ง ในการคัดสรรเนื้อหา และหลักสูตรจากพันธมิตที่มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินหน้า Reskill และ Upskill เสริมทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันให้กับคนไทยได้อัพสกิล เพื่อเพิ่มศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เตรียมพร้อมรับมืองานและทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น”

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://bit.ly/3r47tQu
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดอบรมได้ที่อีเมล taya.d@chula.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-218-6238 ต่อ 1

“เดียร์น่า” ทุ่มสุดพลังเล่นไม่ห่วงสวย!! ปรับลุคครั้งใหญ่ ใน “Help Me คุณผีช่วยด้วย”

​แฟนคลับสาว “เดียร์น่า ฟลีโป” เตรียมปรบมือดังๆ ให้กับการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของเธอในละครช่อง 3 “Help Me คุณผีช่วยด้วย” เรียกได้ว่าเป็นการปรับลุคแปลงโฉมใหม่จากเดิมที่ทุกคนเคยเห็นเธอในผลงานละครต่างๆ ก่อนหน้านี้ที่ส่วนใหญ่สาว เดียร์น่า จะได้รับบทบาทเป็นสาวเรียบร้อย สาวหวาน เจ้าน้ำตา แต่ละคร “Help...

ทีซีแอลฉลองครบรอบ 40 ปี จัดงาน TCL 40th Anniversary

“Making Life Intelligent” ยกขบวนเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ตอบโจทย์ลูกค้ายุคสมาร์ทโฮม ทีซีแอล หนึ่งในแบรนด์ทีวี 3 อันดับแรกของโลกและบริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำ ครอบคลุมตลาดกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ฉลองครบรอบ 40...

จบแบบแฮปปี้!! “อีสาวอันตราย” ละครบู๊สุดดี เรตติ้งปัง

พร้อมส่งต่อความปังให้ “นางฟ้าอสูร”​ลาจอไปอย่างสวยงาม สำหรับละครบู๊ครบรสของช่อง 3 “อีสาวอันตราย” ผลงานของผู้จัด “แดง ธัญญา” ที่มอบทั้งความฮา ความบู๊สุดมันส์ ความดราม่ากินใจแสนอบอุ่น จนทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งละครเย็นของช่อง 3 ที่ครองใจคนดูตั้งแต่ละครเริ่มออนแอร์ตอนแรกจนถึงตอนอวสานเลยทีเดียว ส่งผลให้เรตติ้งของละครมาแรงแบบไม่หยุดนิ่ง ยิ่งเป็น EP.23...

NT ร่วมสนับสนุน Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai

  นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่จัดขึ้นในงาน World Expo 2020...

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ต่อยอด โครงการจุดประกายทำขาย “ให้” เป็น : ซีซัน 2

ยกระดับความเข้มข้น เน้นเมนูจานเด็ดทำง่าย ขายได้จริง เสริมทักษะสร้างอาชีพ สู้โควิด-19 ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ...