SEAC แท๊กทีม เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เสริมนโยบาย อว. สร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เรียน 1 คอร์ส ได้ 2 ประกาศนียบัตร

SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด 3 หลักสูตร Non-Degree ชูคอร์สระดับโกลบอล “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสถาบันระดับโลก SimpliLearn พร้อมยกทัพอาจารย์แถวหน้า และนักธุรกิจชั้นนำ ของประเทศไทยเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่ออัพสกิลคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ตอบโจทย์ตรงจุดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “เมื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและ ความผันผวนของโลกธุรกิจ ทำให้ “คน” ต้อง Reskill & Upskill อย่างต่อเนื่อง โดยบทสรุปของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” มีเนื้อความที่ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีก 2 ปีข้างหน้า ว่าจะมีจำนวนงานกว่า 77 ล้านตำแหน่งหายไป แต่กลับกันจะมีตำแหน่งงานใหม่ เกิดขึ้นถึง 130 ล้านตำแหน่ง นั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองให้เท่าทัน ปรับตัวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตัวแปรเสริมที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ EdTech ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อสร้างศักยภาพ “คน” ในทุกๆ แง่มุม และส่งผลให้ “คน” ในตลาดแรงงานต้องเร่งก้าวให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลก ให้ไม่ถูกลืมและทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่ง SEAC ได้เล็งเห็นนัยยะสำคัญจึงมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับศักยภาพ “คน” ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ที่ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ของคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะกำลังคน ของประเทศ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการ Reskill และ Upskill ทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้อย่างเท่าทัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งต้องการนักเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะ Hard Skills และ Essential Skills จนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เท่าทันฟันเฟืองเศรษฐกิจของโลก โดยความร่วมมือของคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้สอดคล้องนโยบายพัฒนากำลังคน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 500 หลักสูตร คลอบคลุม 1,000 ทักษะแห่งอนาคต เพื่อสร้างคนภายใต้บริบท ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญที่ Lifelong Education หรือการศึกษาตลอดชีวิต มากกว่า Higher Education หรือระดับอุดมศึกษา”

สำหรับหลักสูตร Non-Degree “Design Sprint Workshop” ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอความเข้มข้นของเนื้อหาที่เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรที่ถอดรหัส ความต้องการของแรงงานปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่มีเครือข่ายนักธุรกิจอันแข็งแกร่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมอัพเดทตลอดเวลา ได้แก่

• The New Economy in the 21st Century ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ไปใช้ตอบโจทย์ ความต้องการเชิงธุรกิจ พร้อมเกาะติดทุกเทรนด์น่าจับตามอง
• Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น
• Game Theory and Managerial Economics ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เจาะลึกกลยุทธ์ ตลาดคู่แข่ง พร้อมวางแผนธุรกิจให้ได้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งได้เตรียมเปิดหลักสูตรแรก Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น อัดแน่นด้วยเนื้อหากว่า 50 ชั่วโมง ดีไซน์การเรียนแบบ Blended Learning ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบ Online Course, Classroom, Virtual Class และ Social Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้วยเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอง ยูน รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้เชิญอาจารย์พิเศษ มาร่วมแบ่งปันมุมมองการดำเนินธุรกิจ กับการเรียนแบบ Social Learning อาทิ คุณนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เป็นต้น อีกทั้ง ผนึกทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC อาทิ คุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Master Trainer of Outward Mindset เป็นต้น สิ่งสำคัญกับคอร์สเรียนแบบ Advance Online Course ที่ส่งตรงจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง SimpliLearn กับ “Tableau Desktop 10 Qualified Associate” วิคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร “Economic and Business Data Analysis” จะได้รับ 2 ประกาศนียบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SimpliLearn สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “SEAC เชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด และไม่เคยหยุดยั้ง ในการคัดสรรเนื้อหา และหลักสูตรจากพันธมิตที่มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินหน้า Reskill และ Upskill เสริมทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันให้กับคนไทยได้อัพสกิล เพื่อเพิ่มศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เตรียมพร้อมรับมืองานและทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น”

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://bit.ly/3r47tQu
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดอบรมได้ที่อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-218-6238 ต่อ 1

เมื่อ “ความหลากหลาย” และ “ความเท่าเทียม” คือหลักการบริหารความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ในแบบ LINE ประเทศไทย

ในโอกาสที่เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่ง Pride Month ของทุกปี ความเท่าเทียมทางเพศ LGBTQ+ (Equality) ถูกนำมาพูดถึงในหลากหลายบริบท และดูเหมือนจะ        ทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกๆปี...

ก้าวสู่มาตรฐานด้านอาหารที่สูงขึ้น

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ อย่างมหาศาล ทั้งในบริบทของความต้องการที่เพิ่มขึ้น...

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021 ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล กรุงเทพมหานคร...

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ “Juizy Crush” ให้สาวๆ ผิวหอมพร้อมท้าแดดทุกวัน

“อาร์ต พนิตนาฏ” เผยความรู้สึกเหนือความคาดหมาย!! มาเป็นผู้จัดละครช่อง 3

ขอปรบมือต้อนรับผู้จัดป้ายแดงคนล่าสุดของช่อง 3 อีกครั้ง กับสาว “อาร์ต-พนิตนาฏ ฉัตรวิไล” ทายาทคนเก่งของนักแสดงรุ่นใหญ่ “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” เธอคนนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาอย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงสุดเก่งครบเครื่องอีกคนเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเธอได้ก้าวสู่การเป็นผู้จัดละครคนใหม่ของช่อง 3 ในนาม ค่าย แฟมิลี่ พลัส กับผลงานละครเรื่องแรกที่มีชื่อว่า “แก่นแก้ว” ละครกลมกล่อมครบทุกอารมณ์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย