สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการใช้งานของกองทัพและภาคพลเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ โดย กองทัพบก ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างขีดความสามารถในภารกิจด้านการป้องกันประเทศของกองทัพบกจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่นับวันจะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ กองทัพบก จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลตรี สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันเทศมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับร่วมกับกองทัพบกให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Soldier Strong Army โดยมุ่งเน้นการพัฒนายุทโธปกรณ์และกำลังพลของกองทัพบกให้ทันสมัย มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบได้อย่างสมบูรณ์ เสริมสร้างขีดความสามารถการร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับนำมาใช้ในกองทัพบก โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ จากการร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ และเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับนำมาใช้ในกองทัพบก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจากการร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพบก ตอบสนองความต้องการใช้งานตามภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพ และดำรงขีดความสามารถในการเตรียมกำลังและใช้กำลังทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งหน่วยงาน และประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบาย S – Curve 11 ส่งเสริมอุตหกรรมป้องกันประเทศ ให้เติบโตและเข้มแข็งลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสังคมด้วยนวัตกรรมกลุ่มเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นอีกบทบาทของหนึ่งกระทรวงกลาโหมที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย และท้ายที่สุดก็จะนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ กองทัพบก

หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจแล้ว จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความมือหรือ MOA ในโครงการย่อย ๆ อีก 3 โครงการได้แก่

  1. โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ยุทธวิธี ที่สามารถใช้การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทุรกันดาร, อันตราย หรือ ปฏิบัติการที่กำลังพลมีความเสี่ยงสูง เพื่อลดการสูญเสียของกำลังพลจากการรบ และเพื่อความสำเร็จของภารกิจและเสริมอำนาจกำลังรบของหน่วยภาคพื้นดิน เป็นการสร้างเทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมทางทหารสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก และเมื่อทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสำเร็จสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ กรมสรรพาวุธทหารบก
  2. โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (Medium Unmanned Aircraft System) โดยมีเป้าหมายร่วมที่สำคัญ คือ เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาร่วมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (Medium Unmanned Aircraft System) นำเข้าทดสอบใช้งาน และเข้ากระบวนการทดสอบรับรองมาตรฐานต่อไป และเมื่อทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสำเร็จสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ กองพลทหารปืนใหญ่
  3. โครงการร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter Unmanned Aircraft Systems) เพื่อสร้างความพร้อมรบในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โดรนติดอาวุธหรือวัตถุระเบิดในการโจมตีเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและประชาชน และเมื่อทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสำเร็จสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กําหนดแผนการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre : DTI-UTC) ตามมาตรฐานสากล ด้วยกลยุทธ์ Solution Provider ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้วยนวัตกรรม หรือการตอบสนองลูกค้าด้วยการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า (Cutting Edge) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย กระบวนการ Competency Based Training โดยให้มีความรู้ (Head) ควบคู่ไปกับความชํานาญ (Hand) และทัศนคติที่ถูกต้อง (Heart) เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีขีดความสามารถในการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

โดยการดำเนินงานร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ร่วมถึงความร่วมมือต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ พันธกิจตามอำนาจหน้าที่ใหม่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คือ“เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน”

Siam Airmotive และUnited Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศสามารถกรอง ดักจับและกำจัดเชื้อไวรัส โควิด19

มอบเครื่องกรองอากาศ...คุณพรวิศิษฐ์ แจ่มใส กรรมการบริษัท Siam Airmotive พร้อมด้วยคุณภณ สวัสดิบุตร กรรมการบริษัท United Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศ HEPA CIRCULATION UNIT รุ่น HCU...

หายคิดถึงแน่!! “ดรีม กันต์ดนัย” เหมา 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน – อีสาวอันตราย” กลับมาโกยใจแฟนละครช่อง 3

​ใครที่กำลังคิดถึงผลงานของหนุ่มหล่อคนนี้ “ดรีม กันต์ดนัย” บนจอช่อง 3 บอกเลยว่าตอนนี้ได้โอกาสชื่นใจหายคิดถึงกันแล้ว เพราะขณะนี้ผลงานละครของเขาทั้ง 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน” และ “อีสาวอันตราย”...

ทำพาสปอร์ตได้แล้ว สำนักงานชั่วคราว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิท19

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ชั้น 5 โซน A พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดทำการ...

เดอะ สตรีท รัชดาร่วมกับสภากาชาด​ไทย ชวนเติมบุญในสถานการณ์โควิด-19

บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 22 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง  

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

         กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล...